احمد غلامی

دانشیار پایه 36 دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری زراعت- اکولوژی کشاورزی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تربیت مدرس تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: کود های زیستی ( میکوریزا - باکتریهای محرک رشد)- تنش های محیطی - گیاهان دارویی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
متولد شاهرود- دیپلم ریاضی و فیزیک: دبیرستان امام خمینی شاهرود - لیسانس زراعت و اصلاح نباتات: دانشگاه فردوسی مشهد - فوق لیسانس زراعت: دانشگاه فردوسی مشهد - دکتری اکولوژی کشاورزی : دانشگاه تربیت مدرس تهران - عضو شورای دانشگاه : از 26/1/81 تا 23/7/90 - رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه از 18/12/80 تا 6/4/86 - عضو هیات تحریریه مجله دانشگاه از 17/9/81 تا 17/9/86 - عضو هیات منصفه دانشگاه از 10/7/81 تا 89- عضو شورای پژوهشی دانشگاه: از 24/9/80 تا 10/9/83 - نماینده وزرات در نظام مهندسی کشاورزی استان: 2/7/80 تا 2/7/82 - عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی هیات ممیزه دانشگاه - دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی در هیات ممیزه

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 101
احمد فدایی (1397)، "ارزیابی مدیریت تلفیقی تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود رضا رمضانپور، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
سعیده رشیدی (1397)، "مطالعه زوال بذر و هورمون پرایمینگ بر تغییرات آنزیمی و عملکرد کمی و کیفی ارقام ذرت"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، رضا توکل افشاری[استاد/ اساتید مشاور]
حیدر واحد مطلق (1396)، "بررسی تاثیر میکوریزا، کود حیوانی و اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، فرزانه بهادری، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
مریم حسین نیا (1396)، "بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه مشایخی (1396)، "بررسی تأثیر مایکوریزا و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
قاسم قادری (1396)، "مطالعه تأثیر پرایمینگ و تنش خشکی بر رشد علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی ذرت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
علی اکبر پیاده کوهسار (1395)، "بررسی تأثیر تلقیح میکوریزا و ریزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم عدس در کشت دیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
گلاله رحیمی (1394)، "تأثیر پیری بذر و پیشتیمار با پیریدوکسین بر رشد و عملکرد سویا در رقابت با علفهای هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروزآبادی، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
ام البنین گرزین (1394)، "مدیریت گیاه زراعی سویا در شرایط بیوپرایم ، محلول پاشی و کاربرد خاکی فولومیکس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
هاشم نعیمی نوشهر (1393)، "برهمکنش امواج آلتراسونیک و تنش خشکی بر روی لوبیا چشم بلبلی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حسن آریانی محمدیه[استاد/ اساتید مشاور]
عصمت انباز (1393)، "بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه رازیانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه یوسف آبادی (1393)، "اثرات محلول پاشی سا‌لیسیلیک اسید بر برخی صفات کمی و کیفی خرفه در شرایط کم آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
پروین حجازی راد (1392)، "تاثیر گوگرد، میکوریزا و تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی و کیفی سیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، همت الله پیردشتی، ارسطو عباسیان[استاد/ اساتید مشاور]
کیانا بهمن (1392)، "برآورد ضریب انتشار پذیری آلاینده در خاک های ماسه ای همگن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، عیسی معروف پور[استاد/ اساتید مشاور]
فرانک نعل‌چگر (1392)، "کاربرد قارچ حلال فسفات و پتاسیم در سطوح مختلف فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
فهیمه دشت پیما (1392)، "تأثیر تلقیح باکتری تیوباسیلوس، سطوح مختلف گوگرد و پرایمینگ بر عملکرد سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
سید رضا میرساوه (1392)، "تاثیر روش های مختلف خاکورزی بر روابط مکانی بین جمعیت بانک بذر و گیاهچه علف های هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، اسماعیل فیله کش[استاد/ اساتید مشاور]
ایمان اکبری (1392)، "بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا، ورمی کمپوست و محلول پاشی اسید هیومیک بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی رازیانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
شیما کریمی فرد (1392)، " برهمکنش میکوریزا و امواج آلتراسونیک بر رشد و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حسن آریانی محمدیه[استاد/ اساتید مشاور]
شیدا عبادی قهرمانی (1392)، " اثر امواج آلتراسونیک وکود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حسن آریانی محمدیه[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه مهقانی (1391)، "اثر محلول‏پاشی ساکارز و تنش کم آبیاری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی لوبیا چشم‏ بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حسن قربانی قوژدی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین احمدی شرف (1391)، "بررسی تاثیر کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه صفایی (1391)، "مقایسه تأثیر کمپوست و کود شیمیایی نیتروژن بر برخی خواص کمی و کیفی دو رقم گلرنگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا شبانی (1391)، "ارزیابی روش‏های مختلف شبیه‏سازی سطح برگ گیاه موسیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمد بنایان اول[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
احسان اصحابی (1391)، "بررسی تاثیر همزیستی میکوریزایی بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط تنش کادمیوم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد/ اساتید راهنما]،
سید حمید سلسبیلی (1390)، "بررسی تأثیر گوگرد باکتری تیوباسیلوس و ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، شاهین شاهسونی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
محمد عارف بیکی (1390)، "اثر هیدروپرایمینگ، عمق کاشت بذر و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر معصومی (1390)، "تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده بومی گیاه دارویی گشنیز ( Coriandrum sativum L.)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، فرزاد نجفی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم نعمتی ثانی (1390)، "اثر متقابل ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
راهبه یغمایی (1390)، "اثر کاربرد ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم ایروفلور در تراکم های مختلف کاشت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
روجا فرهودیان (1390)، "بررسی اثر برخی منابع کودی (زیستی و شیمیایی) بر عملکرد و اسانس آویشن باغی ( Thymus Vulgaris)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مصطفی گواهی[استاد/ اساتید مشاور]
عبدالله کرمزاده (1389)، "تأثیر متقابل کود زیستی ورمی کمپوست و خشکی بر نخود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، سید حسین صباغ پور[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا کاظمی (1389)، "بررسی تلقیح همزمان باکتری‎های رایزوبیوم و حل کننده فسفات بر عملکرد لوبیا در شرایط کم آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی، علیرضا فلاح[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه نقی پور (1389)، " کمّی سازی انشعاب دهی و انتقال مجدد ماده خشک به دانه ی لوبیا چشم بلبلی(Vigna ungiculata)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم اسمی (1389)، "ازریابی کشت مخلوط ارقام گندم در الگوهای متفاوت کشت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، قدرت الله فتحی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه کریمی (1388)، "شبیه سازی تاثیر دما و طول روز بر فنولوژی و انتقال مجدد ماده خشک به دانه در لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
فریده غلامی (1388)، "بررسی الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد/ اساتید مشاور]
الهام ابرازه (1388)، "بررسی تاثیر الگوی کاشت، تراکم بوته و فاصله بین ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد بانکه ساز، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا شیرازی (1388)، "تأثیر مدیریت کود نیتروژن بر عملکرد و شاخص های رشد گندم زمستانه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد/ اساتید مشاور]
نفيسه سادات روضاتي (1387)، "بررسی تأثیر مدیریت مصرف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم زودرس ذرت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، شاهین شاهسونی، احمد بانکه‌ساز[استاد/ اساتید مشاور]
افشان کریمی (1386)، "بررسی نحوه کاربرد انواع کودهای نیتروژن و مدیریت علفهای هرز بر عملکرد و خصوصیات کیفی چغندرقند(Beta vulgaris)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، اسکندر زند، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
عاطفه پور اسدالهی (1385)، "بررسی تاثیر رژیم های مختلف رطوبت در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اقلیمی شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ