پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
پروین حجازی راد [پدیدآور اصلی]، احمد غلامی[استاد راهنما]، همت الله پیردشتی [استاد مشاور]، ارسطو عباسیان [استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش با بررسی تاثیر همزیستی قارچ میکوریزا، باکتری تیوباسیلوس و کود گوگرد بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سیر، در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1390 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. در این پژوهش هر تکرار شامل12 کرت و جمعاً 36 کرت بود. تیمارهای مورد بررسی عبارتند از تلقیح میکوریزا (M)، تیوباسیلوس(T)، M+T، 75 کیلوگرم گوگرد در هکتار(75S)، 75S‌+M، 75S‌+T، 75S‌+M+T، 150‌کیلوگرم‌ گوگرد در ‌هکتار (150‌‌S)، 150S‌+M،150S‌+T،150S‌+M+T. نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد ترکیب تیماری 150 کیلوگرم گوگرد در هکتار همراه با تیوباسیلوس و میکوریزا به طور معنی داری عملکرد و اجزای عملکرد را تحت تاثیر قرار دادند. ترکیب تیماری 75 و 150کیلوگرم گوگرد در هکتار همراه میکوریزا به ترتیب باعث افزایش 31 و 68 درصدی عملکرد خشک غده نسبت به شاهد شدند. تلقیح قارچ میکوریزا و 150 کیلوگرم گوگرد در هکتار به طور معنی داری باعث افزایش میزان جذب فسفر شد.نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که بیشترین مقدار کلونیزاسیون ریشه از تیمار میکوریزا به دست آمد که در نتیجه اعمال این تیمار کلونیزاسیون ریشه معادل 70 درصد حاصل شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که افزودن گوگرد و باکتری تیوباسیلوس میزان گوگرد خاک را نسبت به شاهد 122 درصد افزایش داد. کاربرد تیوباسیلوس و گوگرد موجب کاهش معنی داری در درصد کلونیزاسیون ریشه شد. تلقیح باکتری تیوباسیلوس همراه با 75 و 150کیلوگرم گوگرد در هکتار بر روی ارتفاع ساقه، عملکرد خشک غده، تعداد سیرچه، قطر غده، کلروفیلa، کارتنوئید، عملکرد اسانس، فسفر و گوگرد خاک، وزن‌های‌ خشک سیرچه، ریشه، ساقه، ساقه گل دهنده، برگ و وزن تر غده اثر معنی داری داشتند. به طور کلی نتایج این تحقیق حاکی از این است که کاربرد گوگرد و باکتری تیوباسیلوس و میکوریزا در سطوح مختلف گوگردی تاثیر مثبتی بر صفات رشدی و خصوصیات کیفی گیاه داروئی سیر داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گوگرد #میکوریزا #تیوباسیلوس #سیر #آلیسین.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)