آخرین بروزرسانی: 1393/9/5

شوراي موسسه دومين ركن سياستگذار بعد از هيات امنا مي باشد كه به تنظيم سياستها و برنامه هاي جاري موسسه بر اساس سياستهاي كلان مصوب در هيات امنا و يا ساير مراجع ذيصلاح مي پردازد.

آخرین بروزرسانی: 1393/9/5

• بررسي و تأييد دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالي.
• بررسي و تأييد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت.
• بررسي روشهاي همكاري با مؤسسات دولتي و غيردولتي و تدوين ضوابط براي آن.
• بررسي سالانه امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها.
• برنامه ريزي پذيرش دانشجو براساس امكانات دانشگاه باتوجه به برنامه توسعه كشور.
• بررسي مسايلي كه توسط رييس دانشگاه در دستور كار شورا قرار مي گيرد.
• بررسي مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راه حلهاي لازم.
ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه .
• بررسي و تصويب طرحها و برنامه هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي.
• تدوين و تصويب آيين نامه داخلي شورا و تصويب آيين نامه كميته هاي داخلي شورا.

دکتر احمد دارابی

پست سازمانی: سرپرست مركز پژوهشي پيشرانهاي شناوري
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر مرتضی ایزدی فرد

پست سازمانی: رئيس دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر مجتبی میرلوحی

پست سازمانی: معاون اداري و مالي دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر محمد عطایی

پست سازمانی: معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

حجت الاسلام و المسلمين ابوالفضل فندرسكي

پست سازمانی: مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر حمید حسن پور

پست سازمانی: معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر هادي قرباني

پست سازمانی: معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر حسین خسروی

پست سازمانی: معاون دانشجويي
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر علی درخشان

پست سازمانی: رئيس دانشكده كشاورزي
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر محمد رضا جوان

پست سازمانی: رئيس دانشكده مهندسي برق
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر مهدی گردویی

پست سازمانی: رئيس دانشكده مهندسي مكانيك
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر فرهنگ سرشکی

پست سازمانی: رئيس دانشكده مهندسي معدن، نفت و ژئوفيزيك
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر رضا نادری

پست سازمانی: رئيس دانشكده مهندسي عمران
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر علیرضا الفی

پست سازمانی: رئيس دانشكده فناوري اطلاعات و كامپيوتر
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر رمضان رمضانی اومالی

پست سازمانی: رئيس دانشكده علوم زمين
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر مهدی انصاری راد

پست سازمانی: رئيس دانشكده فيزيك
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر مهدی میرزایی

پست سازمانی: رئيس دانشكده شيمي
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر مسعود طاهری شهرآیینی

پست سازمانی: رئيس دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر حبيب ا... قاسمي

پست سازمانی: دانشيار دانشكده علوم زمين و عضو منتخب رئيس دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر منصور عرب چم جنگلی

پست سازمانی: مدیر تحصیلات تکمیلی و عضو منتخب شورای تحصیلات تکمیلی
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر علی تجری

پست سازمانی: رئیس مرکز آموزشهای مجازی و پردیس خوارزمی و عضو منتخب شورای تحصیلات تکمیلی
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر حبیب احمدی

پست سازمانی: مدیر پژوهش و عضو منتخب شورای پژوهشی
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر جواد قالیبافان

پست سازمانی: مدیر فناوری و ارتباط با صنعت و منتخب شورای پژوهشی
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر هادی جعفری

پست سازمانی: مدیر کل آموزش و عضو منتخب شورای آموزشی
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر محمد ابراهيم قاضي

پست سازمانی: عضو شورا و منتخب شورای آموزشی
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر مهدي برادران

پست سازمانی: مدیر امور فرهنگی و عضو منتخب شورای فرهنگی
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر حسین نیکوفرد

پست سازمانی: عضو شورا و منتخب شورای فرهنگی
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر علی حسنی

پست سازمانی: مدیر تربیت بدنی و عضو منتخب شورای دانشجویی
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر مجتبی غیاثی

پست سازمانی: رئيس دانشکده صنايع و مديريت
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر مهدی قوتمند

پست سازمانی: رئيس دانشکده رياضي
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر رضا اندام

پست سازمانی: رئيس دانشكده تربيت بدني
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: