آخرین بروزرسانی: -621/1/-78
آخرین بروزرسانی: -621/1/-78

آیین نامه اجرایی طرحهای پژوهشی پژوهشکده دانشجویی (1397/10/15)

آیین نامه اجرایی طرحهای پژوهشی پژوهشکده دانشجویی

پرسشنامه طرح پژوهشی دانشجویی (1397/10/15)

پرسشنامه طرح پژوهشی دانشجویی

مراحل انجام طرح های پژوهشی دانشجویی (1397/10/15)

مراحل انجام طرح های پژوهشی دانشجویی

پرسشنامه طرح پژوهشی مسابقات دانشجویی (1397/10/15)

پرسشنامه طرح پژوهشی مسابقات دانشجویی

مراحل انجام طرح های پژوهشی مسابقات دانشجویی (1397/10/15)

مراحل انجام طرح های پژوهشی مسابقات دانشجویی

متمم قرارداد (1397/10/15)

فرم متمم قرارداد طرح پژوهشی دانشجویی

فرم تحویل دستگاه (1397/10/15)

فرم تحویل دستگاه ساخته شده

فرم همکار طرح (1397/10/15)

فرم همکار طرح پژوهشی

فرم گواهی مجری طرح (1397/10/15)

فرم گواهی مجری طرح پژوهشی

فرم گزارش هزینه ها (1397/10/15)

فرم گزارش هزینه های طرح پژوهشی

آخرین بروزرسانی: -621/1/-78