دانشکده پردیس خوارزمی و آموزش های الکترونیکی

رئیس دانشکده: حمید حسن پور

تلفن تماس: 02332395440
تلفن داخلی: 2644
ایمیل: vu@shahroodut.ac.ir

اخبار

  رویدادها

   همه خبرها...

   برنامه هفتگی دانشجویان مجازی ترم مهر 99 (1399/8/21)

   برنامه هفتگی دانشجویان مجازی ترم مهر 99

   میثم گلوی نژاد

   پست سازمانی: پشتیبان سیستم ها
   تلفن: 02332395000
   پست الکترونیک:

   الهه سادات سید موسوی

   پست سازمانی: مسئول دفتر
   تلفن: 02332395440
   پست الکترونیک:

   فاطمه نوری

   پست سازمانی: کارشناس آموزش
   تلفن: 02332393580
   پست الکترونیک: VU@SHAHROODUT.AC.IR