آخرین بروزرسانی: 1393/6/19

bbt

آخرین بروزرسانی: 1393/6/19

مدیر برنامه و بودجه


نام و نام خانوادگی :سهراب میرزایی
مدرک تحصیلی : فوق لیساس مدیریت دولتی - گرایش تحول اداری
پست الکترونیکی 1: so_mirzaei@shahroodut.ac.ir
پست الکترونیکی2 : so_mirzaei@yahoo.com
تلفکس: 32392011 - 023 (داخلی 2301)

کارشناس


نام و نام خانوادگی :محمدرضا قنبری
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
پست الکترونیکی : ghanbary.reza3@yahoo.com
تلفن: 32394516 - 023 (داخلی 2491)

رئیس گروه بودجه


نام و نام خانوادگی :محمدرضا عرب یارمحمدی
مدرک تحصیلی : فوق لیساس مدیریت دولتی - گرایش منابع انسانی
پست الکترونیکی : m.rezaarab@yahoo.com
تلفن: 32394516 - 023 (داخلی 2492)

کارشناس مسئول آمار و برنامه ریزی


نام و نام خانوادگی :محمد علی دوستی
مدرک تحصیلی : فوق لیساس مدیریت دولتی - گرایش تحول اداری
پست الکترونیکی : doosti@shahroodut.ac.ir
تلفن: 32394516 - 023 (داخلی 2493)

مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی :محمد علی خادمی
مدرک تحصیلی : لیسانس
پست الکترونیکی : khademi@shahroodut.ac.ir
تلفکس: 32392011 - 023 (داخلی 2301)

کارشناس آمار و برنامه ریزی


نام و نام خانوادگی :فاطمه خطیبی
مدرک تحصیلی : فوق لیساس مهندسی صنایع_ مدیریت سیستم و بهره وری
پست الکترونیکی : fkhatibi@shahroodut.ac.ir
تلفن: 32394516 - 023 (داخلی 2495)