آخرین بروزرسانی: 1393/6/19

bbt

آخرین بروزرسانی: 1393/6/19

مدیر برنامه و بودجه


نام و نام خانوادگی :سهراب میرزایی
مدرک تحصیلی : فوق لیساس مدیریت دولتی - گرایش تحول اداری
پست الکترونیکی 1: so_mirzaei@shahroodut.ac.ir
پست الکترونیکی2 : so_mirzaei@yahoo.com
تلفکس: 32392011 - 023 (داخلی 2301)

کارشناس


نام و نام خانوادگی :محمدرضا قنبری
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
پست الکترونیکی : ghanbary.reza3@yahoo.com
تلفن: 32394516 - 023 (داخلی 2491)

رئیس گروه بودجه


نام و نام خانوادگی :محمدرضا عرب یارمحمدی
مدرک تحصیلی : فوق لیساس مدیریت دولتی - گرایش منابع انسانی
پست الکترونیکی : m.rezaarab@yahoo.com
تلفن: 32394516 - 023 (داخلی 2492)

کارشناس مسئول آمار و برنامه ریزی


نام و نام خانوادگی :محمد علی دوستی
مدرک تحصیلی : فوق لیساس مدیریت دولتی - گرایش تحول اداری
پست الکترونیکی : doosti@shahroodut.ac.ir
تلفن: 32394516 - 023 (داخلی 2493)

مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی :محمد علی خادمی
مدرک تحصیلی : لیسانس
پست الکترونیکی : khademi@shahroodut.ac.ir
تلفکس: 32392011 - 023 (داخلی 2301)

کارشناس آمار و برنامه ریزی


نام و نام خانوادگی :فاطمه خطیبی
مدرک تحصیلی : فوق لیساس مهندسی صنایع_ مدیریت سیستم و بهره وری
پست الکترونیکی : fkhatibi@shahroodut.ac.ir
تلفن: 32394516 - 023 (داخلی 2495)

سهراب میرزایی

پست سازمانی: مدیر برنامه و بودجه
تلفن:
  داخلی: 2301    مستقیم: 023-32329011
پست الکترونیک: SO_mirzaei@yahoo.com

محمدرضا عرب یارمحمدی

پست سازمانی: کارشناس مسئول برنامه و بودجه
تلفن:
  داخلی: 2492    مستقیم: 023-32394516
پست الکترونیک: m.rezaarab@yahoo.com

محمد علی دوستی

پست سازمانی: کارشناس مسئول آمار و برنامه ریزی
تلفن:
  داخلی: 2493    مستقیم: 023-32394516
پست الکترونیک: doosti@shahroodut.ac.ir

محمدرضا قنبری

پست سازمانی: کارشناس
تلفن:
  داخلی: 2491    مستقیم: 023-32394516
پست الکترونیک: ghanbary.reza3@yahoo.com

محمد علی خادمی

پست سازمانی: متصدی دفتر
تلفن:
  داخلی: 2301    مستقیم: 023-32329011
پست الکترونیک: khademi@shahroodut.ac.ir

فاطمه خطیبی

پست سازمانی: کارشناس آمار و برنامه ریزی
تلفن:
  داخلی: 2495    مستقیم: 023-32394516
پست الکترونیک: