آخرین بروزرسانی: 1396/4/18

مشاور و رئيس دفتر رياست


نام و نام خانوادگی : سعید حسامی پیله رود
مدرک تحصیلی : دكتري فیزیک
پست الکترونیکی 1: ...@shahroodut.ac.ir
پست الکترونیکی2 : ....@yahoo
تلفن: 32396000 - 023 فکس: 32394419(داخلی 2306)
آخرین بروزرسانی: 1394/3/11

• دريافت نامه هائي كه از واحدهاي مختلف ارسال ميشود و لازم است به رویت رياست برسد.
• ارجاع نامه ها به واحدهاي ذيربط با توجه به دستور رياست دانشگاه در هامش نامه هاي مذكور.
• تهيه پيش نويس نامه هاي رياست دانشگاه.
• پيگيري و تعقيب نامه ها و دستورات رياست دانشگاه .
• راهنمايي ، پاسخگوئي و رسيدگي به مشكلاتي كه ارباب رجوع با واحدهاي مختلف دانشگاه پيدا مي كند.
• پيگيري و امحاء اوراق زائد، بر اساس قانون سازمان اسناد ملي ايران .
• اداره امور دبیرخانه هیات امنا و نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله.
• اداره امور دبيرخانه مركزي دانشگاه و نظارت بر دبيرخانه هاي فرعي به منظور هماهنگي ، حفظ و انسجام امور مربوطه .
• انجام كليه امور مربوط به ثبت ، صدور ، پيگيري و بايگاني نامه هاي عادي و محرمانه دانشگاه .
• پيگيري نامه ها و تهيه گزارش از نامه هاي بلااقدام و ارائه آن به رياست دانشگاه .
• تنظيم برنامه هاي بازديد، ملاقات با شخصيتها، هياتها و ارباب رجوع.
• انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بهبود شامل: تعیین اهداف براساس سیاستها و استراتژی های کلان دانشگاه،شناسایی فعالیتها، مستند سازی ، تهیه فرآیندها، روشها و دستور العمل های اجرایی امور و نظارت بر اجرای آنها حسب مورد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد و بازخور فعالیت ها و همکاری با واحد آمار مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.
• انجام سایر امور دفتر رياست دانشگاه.

آئين نامه جامع مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (1393/7/28)

آئين نامه جامع مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

دكتر سعید حسامی

پست سازمانی: مشاور و رئيس دفتر رياست
تلفن:
  داخلی: 2306    مستقیم: 32396000
پست الکترونیک:

محمد عباسي

پست سازمانی: كارشناس دفتر رياست
تلفن:
  داخلی: 2302    مستقیم: 32396000
پست الکترونیک:

مجيد حاجي محمديان

پست سازمانی: مسئول دفتر رئيس دانشگاه
تلفن:
  داخلی: 2303    مستقیم: 32396000
پست الکترونیک:
آخرین بروزرسانی: 1394/3/11