آخرین بروزرسانی: 1397/10/4

فعالیت های دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی

 • نظارت برتهیه و تدوین ضوابط ، معیارها و دستورالعمل های اجرایی آموزشی و پیشهاد آن به معاونت آموزشی

 • نظارت بر ارزشیابی برنامه های آموزشی اجرا شده و تهیه و تدوین روش های اجرائی ارزشیابی آموزشی و بهبود کیفیت آن

 • بررسی قوانین و مقررات آموزشی و ارائه پیشنهادات اصلاحی و یا تکمیلی

 • تنظیم برنامه های مرتبط با دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

 • بررسی و پیشنهاد ایجاد دوره های جدید کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف با توجه به نیاز کشور

 • نظارت بر برنامه ریزی درسی دروس و سیلابس های درسی با مشارکت گروه های آموزشی دانشگاه

 • فراهم نمودن امکان بازنگری در فهرست مطالب پیش بینی در برنامه های آموزشی

 • فراهم آوردن امکان بازنگری در تعداد و نوع دروس هر یک از رشته ها

 • ارائه راهکار جهت برنامه ریزی در بازنگری منابع درسی

 • جمع آوری اطلاعات لازم در مورد اجزای نظام آموزشی و مقایسه آن با شاخص های استاندارد موجود در این زمینه و تحلیل مقدماتی از اطلاعات جمع آوری شده

 • مشارکت و همکاری با واحدهای آموزش در جهت تنظیم و هماهنگ نمودن برنامه های آموزشی دانشگاه

 • بررسی وکنترل امکانات از نظر نیروی انسانی و تجهیزلت و تشکیل بانک اطلاعات بهنگام و استفاده از آن در جهت بهبود کیفی و کمی آموزش

 • بازنگری قوانین مصوب در حق التدریس منطبق برسیاست گذاریهای دانشگاه

 • ایجاد کلیه قوانین حق التدریس منطبق در سامانه آموزشی گلستان، نظارت و اجرای کلیه امور مرتبط با حق التدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه

 • نظارت برعملکرد و اطلاعات سامانه آموزشی دانشگاه

 • تهیه آمارهای آموزشی، مقایسه ای از تعداد عضو هیات علمی- حق التدری اعضا، دانشجو- دانشکده گروههای آموزشی- رشته ها- دروس ارائه شده- سقف و کف کلاسها و...

آخرین بروزرسانی: 1397/11/16
آخرین بروزرسانی: 1397/11/16

فایل نمونه ایجاد سرفصل دروس (1397/11/16)

نمونه فایل

فرم ها (1397/11/16)

دستورالعمل و فرمهای ایجاد رشته گرایش جدید

آیین نامه تاسیس شته گرایش جدید (1397/11/16)

آیین نامه تاسیس شته گرایش جدید

آخرین بروزرسانی: 1397/11/16