آخرین بروزرسانی: 1400/6/21

 سردر_جدید_پردیس_مرکزی_دانشگاه_صنعتی_شاهرود

سازمانها به منظور حصول اهداف مشخصی شكل می گیرند. از این رو لازم است تا همواره كیفیت و عملكرد آنها مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف و در پرتو نتایج حاصل ، مسیر فعالیتها و اقدامات در راستای تحقق اهداف مورد نظر ، هدایت گردد.

اهداف اصلی دریك نظام دانشگاهی می تواند عمدتاً برسه محور پیشبرد مرزهای دانش، آموزش نیروهای انسانی متخصص ومورد نیاز جامعه و تأمین نیازهای اجتماعی برای آموزش عالی ، استوار باشد. البته هر مؤسسه آموزش عالی باید با توجه به شرایط محیطی خود به تدوین رسالتها ، مأموریتها و اهداف ویژه برای خود بپردازد.
به منظور تحقق اهداف عام و خاص هر نظام دانشگاهی و دستیابی به سطح كیفیت مورد نظر ، باید كاركردهای مدیریت دانشگاهی مورد استفاده قرار بگیرند. این كاركردها شامل موارد ذیل است:

(1) برنامه ریزی

(2) سازماندهی و هماهنگی

(3) هدایت و رهبری

(4) نظارت و ارزیابی

كاركرد نظارت و ارزیابی در نظام های دانشگاهی باید بر سایر كاركردها اشراف داشته باشد. از طریق نظارت و ارزیابی فعالیتهایی كه در فرآیند انجام امور به عمل می رسند بستر مناسب برای قضاوت در مورد كیفیت عملكرد فراهم می شود وبه كمك آن مسیر فعالیت ها در راستای اهداف مورد نظر هدایت می گردد. هر نظام دانشگاهی باید به یك نظام ارزیابی و نظارت مجهز باشد وبه كمك آن وضعیت موجود زیر نظام ها آموزشی ، پژوهشی و سایر خدمات عرضه شدة خود را به تصویر كشیده و با ”وضیت مطلوب“ مقایسه نماید.

در مدیریت كیفیت نظام آموزش عالی ، نظارت و ارزیابی دارای دو نقش عمده نظارت بر چگونگی انجام امور و در صورت لزوم تغییر جهت آنها برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مرحله طراحی، برنامه ریزی و سازماندهی و ارزیابی نتایج حاصل از انجام امور است

آدرس: شاهرود- میدان 7 تیر- بلوار دانشگاه- پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود- ساختمان گروه همکاری های علمی و بین المللی- طبقه دوم- دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتر قدمعلی باقریان دهقی
تحصیلات: دکترای تخصصی شیمی تجزیه
دانشیار دانشکده شیمی
شماره تماس مستقیم: 32391455-023
شماره داخلی:2332
پست الکترونیکی گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت: daftarenezarat@gmail.com
آدرس گروه ایتا دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت: https://eitaa.com/joinchat/3282305301C6377f59ddf

کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

مهندس امیرکیوان گوهری
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی و رباتیک
شماره تماس مستقیم: 32391455-023
شماره داخلی: 2332
پست الکترونیکی شخصی: keyvan.gohari2009@gmail.com
شماره همراه:09304309218
آخرین بروزرسانی: 1396/10/6

01

 

  • اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزيابی دانشگاه.
  • ايجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نياز.
  • تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزيابی دانشگاه.
  • همكاری با گروههای اعزامی نظارت و ارزيابی از طرف وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری.
  • ايجاد هماهنگی و ارتباط ميان شورای نظارت وارزيابی دانشگاه و دفتر نظارت وارزيابی وزارت علوم ، تحقيقات وفناوری.
  • انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بهبود شامل: تعیین اهداف براساس سیاستها و استراتژی های کلان دانشگاه،شناسایی فعالیتها، مستند سازی ، تهیه فرآیندها، روشها و دستور العمل های اجرایی امور و نظارت بر اجرای آنها حسب مورد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد و بازخور فعالیت ها و همکاری با واحد آمار مدیریت طرح و برنامه دانشگاه

ارتباط با گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه از طریق پیام‌رسان ایتا

عکس موجود نيست.

آدرس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در پیام‌رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/3282305301C6377f59ddf

آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (1401/9/29)

آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

آیین‌نامه نظام نظارت و تضمین کیفیت وزارت علوم (1401/9/5)

آیین‌نامه نظام نظارت و تضمین کیفیت وزارت علوم

آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها (1401/9/5)

آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها

دکتر قدمعلی باقریان دهقی

پست سازمانی: ریاست گروه نظارت و ارزیابی
تلفن:
  داخلی: 2332    مستقیم: 32391455-023
پست الکترونیک: daftarenezarat@gmail.com

مهندس امیرکیوان گوهری

پست سازمانی: کارشناس گروه نظارت و ارزیابی
تلفن:
  داخلی: 2332    مستقیم: 32391455-023
پست الکترونیک: keyvan.gohari2009@gmail.com

پیشنهادات، انتقادات و شکایات

پست سازمانی:
تلفن:
  داخلی:    مستقیم: 32396310
پست الکترونیک:
آخرین بروزرسانی: 1401/8/28