یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی

حامد رامیار دانشجوی مقطع دکتری دانشجوی رشته زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی در تاریخ 1402/11/16 تحت راهنمایی دکتر مهدی برادران فیروزآبادی از رساله خود دفاع نمود.