سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی

آقای دانیال فرهادی دانشجوی دکتری رشته زراعت از رساله خود با درجه عالی دفاع نمود.