آخرین بروزرسانی: 1402/6/8

 

 معاون اداری و مالی       

دکتر محمدعلی مولائی


به منظور تحقق اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه وظيفه برقراري نظام امور اداري و اجراي دقيق مقررات و ضوابط اداري و مالي را عهده دار است.

وظايف و اختيارات
1- همكاري با رئيس دانشگاه در اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه
2- رسيدگي به هدف هاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روش هاي كار در واحدهاي مختلف
3- ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود
4- نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور استخدامي و مالي و معاملاتي
5- ارائه گزارش توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت سرپرستي
6- اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه
7- شركت در شوراها، كمسيون ها، جلسات و اظهار نظر در مسائل مختلف مالي و اداري در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه

دستورالعمل اجرائی مأموریت روزانه (1403/3/16)

دستورالعمل مأموریت روزانه به همراه جدول نوع مأموریت

آیین نامه مالی و معاملاتی (1397/8/19)

آیین نامه مالی و معاملاتی

آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی (1397/8/19)

آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی

فرآیند اجرایی امور کارگزینی اعضاء هیأت علمی (1393/5/27)

استخدام، صدور احکام، مرخصی و بازنشستگی

فرایند اجرایی امور رفاهی (1393/5/27)

بیمه خدمات درمانی و صندوق بیمه مکمل درمان

ستاد رفاهی اعضاء هیأت علمی (1393/5/27)

خانه سازمانی و صندوق رفاه

فرایند اجرایی خریدها و پرداخت ارز (1393/5/27)

خریدهای داخلی، خارجی و پرداخت ارز

آیین نامه استفاده از منازل مسکونی (1393/5/27)

آیین نامه اجرایی استفاده اعضای هیأت علمی از منازل مسکونی

آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی (1393/5/27)

آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی

دکتر محمدعلی مولائی

پست سازمانی: معاون اداری و مالی
تلفن:
  داخلی: 2320    مستقیم: 32394932
پست الکترونیک:

دکتر محمد رستمی

پست سازمانی: مدیر امور اداری و پشتیبانی
تلفن:
  داخلی: 2325    مستقیم: 32393504
پست الکترونیک:

وحید میرزائی

پست سازمانی: مدیر امور مالی
تلفن:
  داخلی: 2316    مستقیم: 32396192
پست الکترونیک:

مهندس احمدرضا رضایی

پست سازمانی: مدیر فنی و طرح های عمرانی
تلفن:
  داخلی: 3402    مستقیم: 32300253
پست الکترونیک:
آخرین بروزرسانی: 1393/5/27

شواری اداری و مالی

به منظور ايجاد يكسان سازي سياست هاي اجرايي اداري و مالي در دانشگاه و ارائه نظر مشورتي به هيات رئيسه و معاون اداري و مالي، شوراي اداري و مالي فعاليت دارد.

   وظايف و اختيارات
    1- اتخاذ تصميم در ضمينه هاي اداري و مالي با نظر و صلاحديد معاون اداري و مالي به منظور حسن اداره امور جهت تامين اهداف دانشگاه
    2- ارائه راهكارهاي اجرايي در زمينه خدمات رفاهي، فرهنگي، تفريحي و ورزشي
    3- ارائه راهكارهاي اجرايي در زمينه ارتقاء سطح آموزش پرسنل
    4- نظارت بر اداره امور موسسه فرهنگي و رفاهي
    5- بررسي بودجه پيشنهادي سالانه دانشگاه و ارائه نقطه نظرات به هيات رئيسه
    6- بررسي و پيشنهاد نيازهاي پرسنلي واحدها جهت جذب نيرو ي انساني به كمسيون بهره وري
    7- تعيين تعرفه خدماتي كه از سوي رفاه دانشگاه انجام مي شود
    8- رسيدگي به شكايات در راستاي طرح تكريم
    9- تعيين ميزان و نوع كمكهاي بلاعوض و هدايا از محل اعتبارات موسسه فرهنگي رفاهي كاركنان
    10- تعيين راهكارهاي اجرايي جهت استفاده بهينه از منابع در راستاي رعايت اصول صرفه جويي و كاهش هزينه ها ، مانند واگذاري امور و ....
    11- ساير امور ارجاعي به شورا كه مرتبط با تركيب شورا باشد
آخرین بروزرسانی: 1393/5/27

مديريت امور مالی

انجام كليه دريافتها و پرداختها برابر مقررات در حوزه مديريت مالي صورت مي پذيرد و انجام كليه امور جاري دانشگاه منوط به اعتبار مصوب و تامين اعتبار است.

   وظايف و اختيارات
    1- اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مالي
    2- تنظيم و نگهداري حسابهاي دريافتي و پرداختي بر حسب بودجه مصوب اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي و غيره
    3- جذب اعتبارات تخصيص يافته هر ساله دانشگاه شامل اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي و غيره
    4- هزينه نمودن بودجه دانشگاه با توجه به اولويت بندي و سياست گذاري مالي دانشگاه در قالب قوانين و مقررات مالي
    5- هزينه نمودن بودجه دانشگاه و تنظيم حسابها و ثبت دفاتر مالي
    6- همكاري در تهيه و تدوين به موقع بودجه اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي دانشگاه
    7- تهيه و ارائه گزارشات مالي ماهانه و ساليانه دانشگاه به مقامات مافوق
    8- نظارت و اعمال رسيدگي به اسناد جهت تطبيق با قوانين و مقررات مالي
    9- همكاري با هيئت حسابرسان در مواقع ضروري
    10- حفظ و نگهداري دفاتر اعتباري و تعهدات
    11-نگهداري حساب اموال مصرفي و غير مصرفي دانشگاه بر حسب قيمت، تعداد، مقدار و تهيه گزارشات و ارسال به اداره اموال دولت