آخرین بروزرسانی: 1393/9/5
آخرین بروزرسانی: 1393/9/5

• جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرحهاي عمراني ( اطلاعات طرحهاي مورد نياز و نيز اطلاعات طرحهاي در حال اجرا ).
• پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه به شوراي عمراني.
• كنترل و تصويب نقشه هاي طرحهاي عمراني.
• انعقاد قرارداد با مهندسی مشاور وپیمانکاران به منظور اجرای طرحهای عمرانی حسب مورد .
• نظارت عاليه بر حسن اجراي طرحهاي عمراني.
• رسيدگي به وضعيت مشاوران و پيمانكاران و ساير موارد مالي طرحهاي عمراني.
• برنامه ريزي و تامين لوازم و مصالح مورد نياز طرحهاي عمراني.
• انجام تحويل و تحول پروژه ها و تحويل نقشه هاي اجرا شده از مشاور و نگهداري و ضبط نقشه ها .
• اجراي طرحهاي اماني مورد نياز دانشگاه.
• تهيه نقشه و انجام محاسبات فني براي طرحهاي اماني مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه.
• نظارت بر عمليات ساختماني و تاسيساتي در واحدهاي مختلف دانشگاه.
• برنامه ريزي تعميرات اساسي و پيشنهاد بودجه تعميرات اساسي به شوراي عمراني و نظارت بر انجام تعميرات اساسي در واحدهاي دانشگاه و تاييد اسناد تعميرات اساسي .
• نظارت بر نگهداري و تعميرات تاسيسات و ساختمانهاي واحد هاي دانشگاه.
• ايجاد هماهنگي بين گروههاي فني ( در خصوص تاسيسات و نگهداري ) واحدهاي تابعه دانشگاه.
• پيشنهاد برگزار ي مناقصات نگهداري به شوراي عمراني و برگزاري مناقصه در صورت تصويب.
• نظارت و مراقبت لازم در امر تأسيسات دانشگاه و انجام تعميرات جزئي تاسيسات معيوب .
• حفظ و نگهداري و فراهم نمودن موجبات تعميرات ضروري ساختمان و دادن گزارشات تعميرات.
• تهیه شناسنامه کلیه ساختمانها و فضاها اعم از سرپوشیده و روباز.
• انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بهبود شامل: تعیین اهداف براساس سیاستها و استراتژی های کلان دانشگاه،شناسایی فعالیتها، مستند سازی ، تهیه فرآیندها، روشها و دستور العمل های اجرایی امور و نظارت بر اجرای آنها حسب مورد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد و بازخور فعالیت ها و همکاری با واحد آمار مدیریت طرح و برنامه دانشگاه

 

احمدرضا رضایی

پست سازمانی:مدیر فنی و طرحهای عمرانی
کارشناس عمران
شماره تماس:32300252 داخلی 3402

محمدرضا رمضانی

پست سازمانی:رئیس اداره تعمیر و نگهداری
کارشناس عمران
شماره تماس:32300320-داخلی 3392
ایمیل:

شاهین شاکری

پست سازمانی: کارشناس مسئول حوزه عمرانی
شماره تماس:32300261-داخلی 3395
ایمیل:shahin_1562@yahoo.com

احسان کریمیان

پست سازمانی:کارشناس عمران
شماره تماس:32300260 داخلی 3396
ایمیل:karimian.ehsan@yahoo.com

محمد تات

پست سازمانی:کارشناس تاسیسات مکانیکی
شماره تماس:32300260-داخلی 3397
ایمیل:BR>Mohammad_tat@yahoo.com>

علی غیاثی

پست سازمانی:کارشناس تاسیسات برقی
شماره تماس:32300260-داخلی 3397
ایمیل:Ali.ghyasy@gmail.com

محسن بوجاری

پست سازمانی:کارشناس تاسیسات مکانیکی
شماره تماس:32300260-داخلی 3401
ایمیل:

محمد عرب احمدی

پست سازمانی:کارشناس برق و مخابرات
شماره تماس:32300261-داخلی 3401
ایمیل:

محمد عرب احمدی

پست سازمانی: کارشناس برق
تلفن:
  داخلی: 3401    مستقیم: 02332300260
پست الکترونیک: mohammadarab41@yahoo.com

احمدرضا رضایی

پست سازمانی: مدیریت فنی
تلفن:
  داخلی: 3402    مستقیم:
پست الکترونیک:

محمدرضا رمضانی

پست سازمانی: رئیس اداره تعمیر و نگهداری
تلفن:
  داخلی: 3392    مستقیم:
پست الکترونیک:
آخرین بروزرسانی: 1393/10/15

تلفن تماس :

دفتر مدیریت فنی و طرحهای عمرانی : 32300252-023

 

مدیر فنی و طرحهای عمرانی : 32300253-023

 

فاکس : 32300252-023

 

آدرس ایمیل :Edared_fani@shshroodut.ac.ir