آخرین بروزرسانی: -621/1/-78

وحید میرزایی

پست سازمانی: مدیر امور مالی
تلفن:
  داخلی: 32396220    مستقیم: 32396220
پست الکترونیک:

غلامرضا مجاور صوفی

پست سازمانی: معاون مدیر مالی
تلفن:
  داخلی: 2319    مستقیم:
پست الکترونیک:

شعبان شعبانی

پست سازمانی: کارشناس ارشد
تلفن:
  داخلی: 2321    مستقیم: 32396270
پست الکترونیک:

محمدرضا باطنی

پست سازمانی: حسابدار
تلفن:
  داخلی: 2315    مستقیم: 32396270
پست الکترونیک:

سیدمحمد موسوی

پست سازمانی: حسابدار
تلفن:
  داخلی: 2310    مستقیم: 32396270
پست الکترونیک:

اسماعیل وحدتی

پست سازمانی: حسابدار - حقوق و دستمزد
تلفن:
  داخلی: 2322    مستقیم: 32391453
پست الکترونیک:

محسن کاظمی

پست سازمانی: حسابدار-حقوق و دستمزد
تلفن:
  داخلی: 2405    مستقیم: 32396270
پست الکترونیک:

امین محمدیان

پست سازمانی: حسابدار - تنظیم حسابها
تلفن:
  داخلی: 2314    مستقیم: 32391453
پست الکترونیک:

مصطفی بداغی

پست سازمانی: حسابدار مسئول اموال
تلفن:
  داخلی: 2309    مستقیم:
پست الکترونیک:

مصطفی عرب ترابی

پست سازمانی: تسویه حساب دانشجویی
تلفن:
  داخلی: 2318    مستقیم: 32396220
پست الکترونیک:

یاسر عباسی

پست سازمانی: مسئول دفتر
تلفن:
  داخلی: 2317    مستقیم:
پست الکترونیک:
آخرین بروزرسانی: -621/1/-78