آخرین بروزرسانی: -621/1/-78

منصور غنئی

پست سازمانی: مدیر امور مالی
تلفن: 32396192
پست الکترونیک:

غلامرضا مجاور صوفی

پست سازمانی: معاون مدیر مالی
تلفن: 32396270
پست الکترونیک:

شعبان شعبانی

پست سازمانی: کارشناس ارشد
تلفن: 32396270
پست الکترونیک:

احمد عامری

پست سازمانی: حسابدار
تلفن: 32396270
پست الکترونیک:

سیدمحمد موسوی

پست سازمانی: حسابدار
تلفن: 32396270
پست الکترونیک:

اسماعیل وحدتی

پست سازمانی: حسابدار - حقوق و دستمزد
تلفن: 32391453
پست الکترونیک:

محسن کاظمی

پست سازمانی: حسابدار
تلفن: 32391453
پست الکترونیک:

امین محمدیان

پست سازمانی: حسابدار - تنظیم حسابها
تلفن: 2314
پست الکترونیک:

وحید میرزایی

پست سازمانی: حسابدار مسئول درآمد - شهریه
تلفن: 2318
پست الکترونیک:

مصطفی بداغی

پست سازمانی: امین اموال
تلفن: 2310
پست الکترونیک:

مصطفی عرب ترابی

پست سازمانی: جمعدار اموال
تلفن: 2310
پست الکترونیک:

یاسر عباسی

پست سازمانی: مسئول دفتر
تلفن: 2317
پست الکترونیک:
آخرین بروزرسانی: -621/1/-78