جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱

بازدید آموزشی دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و مواد از مركز انتقال نفت و تاسيسات شهيد سربرزگر شاهرود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از دکتر رضاکاظمی ، دانشجویان گروه مهندسی شیمی منطبق بر مباحث درس " ترمودینامیک ۱" طی روز یکشنبه چهارم دی ماه از مركز انتقال نفت و تاسيسات شهيد سربرزگر شاهرود بازدید کردند.