اخبار و رویدادها: اطلاعیه بررسی غیبت کلاسی و امتحانی در کمیته منتخب شورای آموزشی

اطلاعیه بررسی غیبت کلاسی و امتحانی در کمیته منتخب شورای آموزشی
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱- ۱۱:۲۸:۴۷به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی بررسی غیبت کلاسی و امتحانی در کمیته منتخب شورای آموزشی (کمیته غیبت ) میرساند، این ­دسته از دانشجویان میبایست درخواست خود را در بازه زمانی 1401/04/04 لغایت 1401/04/08 در بخش "پیشخوان خدمت سیستم گلستان – درخواست بررسی مشکلات آموزششی ) نوع درخواست: درخواست بررسهی غیبهت کلاسهی و امتحانی در کمیته غیبت(" ثبت نموده و دلایل و مستندات خود را جهت بررسی ارائه نمایند.

12345