آخرین بروزرسانی: 1393/9/5

الف -تعريف هيأت رئيسه:

دومين ركن اجرايي موسسه هيات رئيسه مي باشد.

ب - تركيب هيأت رئيسه:

1. رئيس موسسه

2. معاونان موسسه

3. مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در موسسه

آخرین بروزرسانی: 1393/9/5

• فراهم كردن زمينه‏ هاى اجرايى مصوّبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى و آيين ‏نامه‏ ها وبخشنامه ‏هاى صادره از طرف وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.
• بررسی و تصویب نمودارهاى پيشنهادی تشكيلاتى هیات اجرایی و اصلاحات لازم و ضرورى براى اداره امور داخلى دانشگاه وپیشنهاد به هيأت امناء از طريق رياست دانشگاه.
• بررسى و ارزيابى نحوه اجراى تصميمات مصوّب و نظارت بر عملكرد واحدهاى ذى‏ربط دانشگاه.
• ايجاد زمينه مردمى كردن دانشگاه به منظور تأمين نيازها و كمك به خودكفايى دانشگاه و واحدهاى ذى‏ربط.
• ايجاد هماهنگى لازم بين حوزه‏هاى معاونتها و واحدها.
• بررسى آيين نامه ‏هاى ادارى و مالى و معاملاتى دانشگاه براى طرح در هيأت امناء و تهيه پيشنهادها طرحها و برنامه ‏هايى كه بايد دردستور كار هيأت امناء قرار گيرد.
• پيشنهاد بودجه تفصيلى ساليانه دانشگاه براى طرح در هيأت امناى دانشگاه.
• پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصتهاى مطالعاتى و دوره‏ هاى كوتاه‏ مدت آموزشى و تحقيقاتى داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاى آموزشى و پژوهشى تعلّق مى‏گيرد، از طرف رياست دانشگاه به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.

دكتر مرتضی ایزدی فرد

پست سازمانی: رئيس دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر مجتبی میرلوحی

پست سازمانی: معاون اداري و مالي دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر حسین خسروی

پست سازمانی: معاون دانشجويي دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر محمد عطایی

پست سازمانی: معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر حمید حسن پور

پست سازمانی: معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر هادي قرباني

پست سازمانی: معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

حجت الاسلام والمسلمين ابوالفضل فندرسكي

پست سازمانی: مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر حميد آقاجاني

پست سازمانی: مشاور و رئيس دفتر رياست
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: