آخرین بروزرسانی: 1401/10/11

1

 

 

 

 

 

محمد عطائی

معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی

اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه سياستها، مقررات و فرآيندهاي آموزش و تحصيلات تكميلي موسسه، منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه با رويكرد گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي
برنامه ريزي امور آموزشي و تحصيلات تكميلي با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته و اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيات رييسه.
پايش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيات علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيات علمي.
اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت
برنامه ريزي جهت تامين امكانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي ـ آموزشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسلامي
برنامه ريزي آموزشي موسسه در راستاي چشم انداز، نقشه جامع علمي و آمايش سرزمين.
اهتمام به برگزاري دوره هاي توانمندي سازي و دانش افزايي.
ارزيابي و بازنگري محتواي سرفصل ها به منظور به روز رساني، كارآمدي اعضاي هيات علمي موسسه، غنابخشي و ارزش مداري و ارائه پيشنهاد لازم به وزارتين حسب مورد.
برنامه ريزي براي ارتقاي مهارتهاي علمي ـ تخصصي دانشجويان جهت ورود به جامعه
نظارت و ارزيابي فرآيند اجرايي شدن نقشه جامع علمي كشور در موسسه با هماهنگي وزارت متبوع.

آیین نامه شورای موارد خاص دانشگاه ها (1400/7/11)

نامه شماره 306280/و مورخ 26/12/99 به شماره ثبت دانشگاه 273 سال 1400

آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقا سطح علمی مربیان (1393/5/19)

آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقا سطح علمی مربیان

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (1393/5/19)

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

شیوه نامه انتخاب استاد نمونه آموزشی (1393/5/19)

شیوه نامه انتخاب استاد نمونه آموزشی

دکتر محمد عطائی

پست سازمانی: معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
تلفن:
  داخلی: 2341    مستقیم: 32395503
پست الکترونیک:

نسرین جلالی

پست سازمانی: مسئول دفتر
تلفن:
  داخلی: 2341    مستقیم: 32395503
پست الکترونیک:

مصطفی خواجه میرزایی

پست سازمانی: کارشناس
تلفن:
  داخلی: 2424    مستقیم: مستقیم دانشگاه
پست الکترونیک:

صدرالدین میرحسینی

پست سازمانی: کارشناس مسئول برنامه ریزی
تلفن:
  داخلی: 2425    مستقیم: 32393115
پست الکترونیک:

نظام نامه اخلاق آموزش (1400/3/5)

تدوین شیوه نامه اجرایی نظام نامه اخلاق آموزش

آخرین بروزرسانی: 1394/1/22

شوراي آموزشي 

هدف: به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليتهاي آموزشي، شوراي آموزشي تشكيل ميشود. 

اعضا:

 • الف ـ معاون آموزشي دانشگاه، روساي دانشكده ها، مديركل آموزش و غيره
 • ب ـ مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه

وظايف:

 • الف ـ همكاري با معاون آموزشي دانشگاه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي دانشگاه و تصميمات هيات رئيسه.
 • ب ـ ارائه پيشنهاد در زمينه هاي ذيل به شوراي دانشگاه
  • ـ برنامه هاي آموزشي
  • ـ نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چارچوب مصوبات
  • ـ آيين نامه هاي آموزشي
  • ـ ارائه طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و بلند مدت
 • ج ـ بررسي و اظهار نظر در باره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون آموزشي دانشگاه به شورا ارجاع مي دهد.
 • د ـ بررسي كيفيت آموزشي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاء هيات علمي و ارائه آن به شوراي دانشگاه.
 • هـ _ بررسي پيشنهاد تاسيس رشته ها و دوره هاي جديد دانشگاه
 • و ـ بررسي متون جزوه ها و كتابهاي ارائه شده از طرف اعضاي هيات علمي از لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي دانشگاه
 • ز ـ بررسي و تاييد دعوت استادان خارجي در رشته هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروههاي آموزشي و تاييد دانشكده براي ارائه به مراجع قانوني
 • ح ـ بررسي و تاييد صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيات علمي دانشگاه كه بايد پس از تاييد گروه آموزشي ذيربط از طريق رئيس هر دانشكده به شوراي آموزشي ارجاع شود.
آخرین بروزرسانی: 1394/1/22

شوراي تحصيلات تكميلي 

به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه گسترش دوره هاي تخصصي، شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ها به شرح زير پيشنهاد ميشود:

 • الف ـ تركيب اعضاء شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه
  1. معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه (رئيس شورا )
  2. معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاه
  3. مسئولان ( مديران ) تحصيلات تكميلي دانشكده ها يا نمايندگان شوراهاي تحصيلات تكميلي دانشكده ها
  4. مسئول خدمات آموزشي تحصيلات تكميلي دانشگاه
 • ب ـ وظايف شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه عبارت است از:
  1. همكاري با معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي دانشگاه، تصميمات هيات رئيسه و آين نامه ها و برنامه هاي مصوب
  2. تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي به شوراي دانشگاه از جمله :
   • برنامه هاي آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري
   • پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب ضوابط مصوب
   • بررسي آيين نامه هاي تحصيلات تكميلي و اظهار نظر در باره آنها
   • پيشنهاد طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و بلند مدت به شوراي دانشگاه
   • برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي تحصيلات تكميلي و ارائه آن به شوراي دانشگاه.
  3. بررسي و اظهار نظر در باره مسائلي كه توسط شوراي دانشگاه يا معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي شود.
  4. بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاء هيات علمي فعالي در اين دوره و ارائه گزارش آن به شوراي دانشگاه.
  5. بررسي پيشنهاد تاسيس رشته ها و دوره هاي تكميلي جديد دانشگاه
  6. تصويب عناوين رساله (پايان نامه هاي تحقيقاتي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري)
 • ج ـ بررسي و اظهار نظر در باره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون آموزشي دانشگاه به شورا ارجاع مي دهد.
 • د ـ بررسي كيفيت آموزشي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاء هيات علمي و ارائه آن به شوراي دانشگاه.
 • هـ _ بررسي پيشنهاد تاسيس رشته ها و دوره هاي جديد دانشگاه
 • و ـ بررسي متون جزوه ها و كتابهاي ارائه شده از طرف اعضاي هيات علمي از لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي دانشگاه
 • ز ـ بررسي و تاييد دعوت استادان خارجي در رشته هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروههاي آموزشي و تاييد دانشكده براي ارائه به مراجع قانوني
 • ح ـ بررسي و تاييد صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيات علمي دانشگاه كه بايد پس از تاييد گروه آموزشي ذيربط از طريق رئيس هر دانشكده به شوراي آموزشي ارجاع شود.
آخرین بروزرسانی: 1394/1/22

کميته منتخب 

ارزيابي و امتيازدهي فعاليت آموزشي، پژوهشي و علمي ـ اجرايي اعضاي هيات علمي به منظور ارتقاء، ترفيع استحقاقي و تشويقي، تبديل وضعيت استخدامي و نيز احتساب سنوات خدمت دوران پيماني در كميته منتخب صورت مي گيرد. 

قوانين و مقررات

 • ـ آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمي
 • ـ جداول مربوط به آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي
 • ـ دستورالعمل اجرايي آيين نامه خدمت موظف و اعطاي ترفيع

اعضاي هيات علمي

 • چرخه امور هيات علمي
 • تصميمات كلي اتخاذ شده در كميته منتخب