آخرین بروزرسانی: 1393/9/5

هيات امنا عالي ترين ركن موسسه مي باشد كه وظايف و اختيارات آن در قانون تشكيل هيأتهاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 67/12/9 و 67/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) و همچنين قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (مصوب مورخ 69/10/18 مجلس شوراي اسلامي) تعيين شده است.

دكتر محمدعلی زلفی‌گل

پست سازمانی: وزير علوم ، تحقيقات و فناوري و رئيس هيئت امناء
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر مرتضی ایزدی فرد

پست سازمانی: رئیس دانشگاه صنعتي شاهرود و دبير هيئت امناء
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دکتر محمد سلیمانی

پست سازمانی: قائم مقام وزير و رئيس مركز هيئت هاي امناء و هيئت هاي مميزه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر قاسم عموعابدینی

پست سازمانی: معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

سرکار خانم فراهانی

پست سازمانی: نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دکتر محمد صادق قاضی زاده

پست سازمانی: عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر علی خطیبی

پست سازمانی: معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

مهندس تیموری

پست سازمانی: مدیر عامل مجموعه خودروئی سایپا
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دکتر مردانی

پست سازمانی: رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دکتر فاطمی امین

پست سازمانی: مشاور رئیس جمهور
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دکتر خانی

پست سازمانی: نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دکتر محمد عطایی

پست سازمانی: استاد محترم دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دکتر قاسم عمو عابدینی

پست سازمانی: معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئيس كميسيون دائمي هيات امناء دانشگاه صنعتی شاهرود
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر مرتضی ایزدی فرد

پست سازمانی: سرپرست دانشگاه و دبير كميسيون دائمي
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر علی دستفان

پست سازمانی: دانشیار محترم دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر احمد احمدی

پست سازمانی: دانشیار محترم دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دکتر سید مجتبی میرلوحی

پست سازمانی: استادیار محترم دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دکتر محسن نظری

پست سازمانی: رئیس محترم پارک علم و فناوری استان سمنان
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

دكتر حمید حسن پور

پست سازمانی: معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و عضو مدعو كميسيون دائمي
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

صورتجلسه مورخ 1402/11/01 (1403/1/25)

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه 1402/05/15 (1402/6/26)

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه 1401/12/01 (1402/1/19)

صورتجلسه پنجمین نشت عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه 1401/11/08 (1402/1/19)

صورتجلسه نشست فوق العاده (ترمیم حقوق) هیات امنای دانشگاه

صورتجلسه 1401/06/21 (1401/9/26)

صورتجلسه چهارمین نشت عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه 1400/05/11 (1400/6/9)

صورتجلسه سومین نشت عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه 1400/02/19 (1400/3/30)

صورتجلسه نشست فوق العاده (هم زمان) هیات امنای دانشگاه

صورتجلسه 1399/11/4 (1400/3/30)

صورتجلسه فوق العاده دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه مورخ 1399/6/16 (1399/7/16)

صورتجلسه دومین نشت عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه مورخ 1398/12/7 (1399/1/25)

صورتجلسه نشت هیات امنای دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه مورخ 98/4/3 (1398/6/24)

اولین نشست عادی از دوره پنجم هیات امناء

آیین نامه اعضای غیر هیات علمی (1397/8/5)

پیوست چهار صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره ی چهارم هیات امنای دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه 97/6/11 (1397/7/14)

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره ی چهارم هیات امنای دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه 96/6/20 (1396/8/13)

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ی چهارم هیات امنای دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه 95/6/13 (1395/8/9)

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه 94/7/6 (1394/10/23)

صورتجلسه سومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه مورخ 93/12/18 (1394/3/9)

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه

صورتجلسه مورخ 1392/10/21 (1393/12/25)

صورتجلسه چهارمین نشت عادی از دوره سوم هیات امناء

صورتجلسه مورخ 93/9/3 (1393/12/25)

اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات منای دانشگاه صنعتي شاهرود

صورتجلسه 93/3/13 (1393/12/18)

صورتجلسه ی نشست فوق العاده از دوره سوم هیات امنای دانشگاه

آخرین بروزرسانی: 1393/9/5

• تصويب آيين نامه داخلى.
• بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از سوی رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود.
• تصويب بودجه تفصيلى ساليانه دانشگاه.
• تصویب حسابها و ترازنامه سالیانه دانشگاه
• تعيين نحوه نگهدارى اموال و بررسى چگونگى نظارت و تمركز حسابهاى اموال منقول و غيرمنقول دانشگاه.
• تعيين نحوه برداشت و مصرف كمكهاى دريافتى مردمى، موضوع بند د ماده 27آيين‏ نامه مالى و معاملاتى دانشگاهها.
• تصويب سازمان ادارى و تشكيلاتى دانشگاه، براساس ضوابط مربوط.
• تصويب نحوه وصول درآمدهاى اختصاصى و نحوه مصرف آن.
• تعيين حسابرس و خزانه‏دار براى دانشگاه.
• تلاش براى جلب همياريهاى بخش خصوصى و عوايد محلّى، اعمّ از نقدى، تجهيزاتى و ساختمانى با رعايت ضوابط مربوط.
• تصويب آيين نامه ‏هاى مالى و معاملاتى كه حَسَب مورد پس از تأييد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری، قابل اجراست.
• پيشنهاد ميزان فوق ‏العاده‏ هاى اعضاى كادر هيأت علمى و غير هيأت علمى كه پس از تأييد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، قابليّت اجرايى دارد.
• تعيين نحوه اداره واحدهاى توليدى، خدماتى، كارگاهى و بهداشتى و درمانى در چارچوب ضوابط مصوّب هيأت وزيران.
• تعيين ميزان پرداخت حق‏ التحقيق، حق‏ التدريس، حق ‏الترجمه، حق‏ التأليف و نظاير آن.
• بررسى گزارش مشروح دانشگاه كه از طرف رياست دانشگاه ارائه مى‏گردد.
• تصويب مقرّرات استخدامى اعضاى هيأت علمى دانشگاه كه به منظور هماهنگى پس از تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى قابليّت اجرايى مى‏يابد.
• در مواردی که موضوعی نياز به بررسيهای کارشناسی دارد، هياتی متشکل از اعضای هيات امناء و کارشناسان ذی ربط از وزارتخانه و دانشگاه کميسيون دايمی هيات امناء را تشکيل می دهند.