پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سامان ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، علی عباسپور[استاد راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد مشاور]، علی اصغر نادری[استاد مشاور]
چکیده: خاکهای آهکی که بخش عمده ای از زمینهای زراعی و باغهای کشورمان را شامل می شود باعث شده که کارایی کودهای شیمیایی فسفره در این زمین ها کاهش یابد و به همین دلیل کشاورزان برای بدست آوردن محصول هر ساله مقادیر مختلفی از این کودهای شیمیایی را به اراضی زیر کشت اضافه می کنند که این کار باعث تجمع و تثبیت فسفر در خاک می شود. از طرفی دیگر محدودیت منابع فسفر و هزینه بالای واردات کودهای فسفره مشکل ساز بوده است و مصرف بی رویه این کودها آلودگی های زیست محیطی را بدنبال دارد. استفاده از سنگ فسفات به طور مستقیم می تواند منبع تأمین فسفر برای گیاه باشد. تلقیح خاک فسفات حاصل از سنگ فسفات با باکتری های تیوباسیلوس و سودوموناس، و استفاده از گوگرد و ماده آلی می تواند سبب فراهمی فسفر از سنگ فسفات شود و یا می توان تنها با تلقیح باکتریها و کاربرد گوگرد و ماده آلی فسفر خاک را آزاد کرد. هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر باکتری های تیوباسیلوس و سودوموناس به همراه گوگرد و کود سبز بر فسفر و بعضی دیگر از خصوصیات خاک می باشد. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی روی 2 نوع خاک و با 10 تیمار و در 3 تکرار انجام شد. تیمارهای اعمالی شامل گوگرد عنصری، کود سبز (یونجه)، باکتریهای تیوباسیلوس نئوپوم و سودوموناس فلورسنس بودند. نمونه های خاک 50 گرمی تهیه شد و بسته به نوع تیمار گوگرد به میزان 5/0 درصد، کودسبز به میزان 2 درصد و خاک فسفات به میزان 1درصد به آنها اضافه شد. در دوره های 5، 20، 50، 100 و 150 روزه از خاکها نمونه برداری شده و خصوصیاتی از قبیل pH، EC، سولفات محلول، فسفر محلول و فسفر قابل جذب اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اعمال تیمارهای کودی اثر مثبتی را بر کاهش pH داشته است. اعمال تیمارهای کودی باعث شد که هدایت الکتریکی افزایش یافته و باعث افزایش شوری خاک شده است. افزایش فسفر محلول و فسفر قابل جذب در اثر اعمال تیمارهای کودی در خاکها مشاهده شد ولی این میزان افزایش در فسفر محلول بیشتر از فسفر قابل جذب بود. میزان سولفات محلول نیز با اعمال تیمارهای کودی افزایش یافت. بیشترین تأثیر را بر روی خصوصیات مورد مطالعه تیمار کودسبز، گوگرد و تیوباسیلوس گذاشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنگ فسفات #باکتری تیوباسیلوس نئوپوم #باکتری سودوموناس فلورسنس #گوگرد #کود سبز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)