پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مهدی زارع مقدم [پدیدآور اصلی]، احمد غلامی[استاد راهنما]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد مشاور]، حمید رضا اصغری[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به نیاز روز افزون به روغن و گستردگی میزان واردات این فراورده، توسعه کشت دانه های روغنی جهت کاهش وابستگی ضروری می باشد. یکی از گیاهان دارای درصد بالای روغن با کیفیت که دارای خواص کم نظیری از جمله کم آب طلب بودن و طول دوره رشد کوتاه می باشد کنجد است. با توجه به تطابق کنجد با شرایط جوی منطقه داورزن به منظور تعیین بهترین رقم، تراکم و تاریخ کاشت مناسب این گیاه، آزمایشی در سال 1398 انجام شد. این آزمایش با سه فاکتور و سه تکرار به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل انجام شد. عوامل آزمایش عبارت بودند از تراکم بوته در 3 سطح (20، 3/33 و 50 بوته در متر مربع)، رقم در سه سطح (محلی داورزن، دشستان 2، اولتان) و تاریخ کاشت در 3 سطح (5 و 20 تیر و 5 مرداد). نتایج نشان داد صفاتی از جمله ارتفاع، تعداد گره در ساقه اصلی، عدد کلروفیل متر، تعداد شاخه جانبی تحت تاثیر معنی دار رقم، تاریخ کاشت و تراکم قرار گرفت. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد انتخاب تاریخ کاشت مناسب، رقم مناسب و تراکم مطلوب باعث بهبود در صفاتی همچون عدد کلروفیل متر، تعداد شاخه جانبی و ارتفاع بوته کنجد می شود، اجزای عمکلرد دانه کنجد از جمله تعداد دانه در کپسول، تعداد کپسول در بوته و وزن هزار دانه به طور معنی داری تحت تاثیر فاکتور های رقم، تاریخ کاشت و تراکم قرار گرفت، عملکرد دانه نیز به طور معنی داری تحت تاثیر فاکتور های رقم، تراکم و تاریخ کاشت قرار گرفت، به طوری که بیشترین عملکرد دانه کنجد در تیمار رقم محلی داورزن، تاریخ کاشت 20 تیر و تراکم 3/33 بوته در متر مربع مشاهده شد و برابر 2/2737 کیلوگرم در هکتار بود. به طورکلی باید بیان کرد با رعایت تاریخ کاشت و تراکم مناسب می توان در گیاه کنجد در منطقه داورزن تا 20 درصد باعث افزایش در عملکرد دانه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رقم #کنجد #عملکرد دانه #تاریخ کاشت #تراکم بوته.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)