پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
حمید رمضانی [پدیدآور اصلی]، شاهین شاهسونی[استاد راهنما]، منوچهر قلی‌پور[استاد مشاور]، محمد قاسم زاده گنجه ای [استاد مشاور]
چکیده: توسعه و تکامل مدل سازی زراعی را می توان مثل چرخه حیات انسان در قالب یک سری مراحل از تولد و نوزادی تا رسیدگی توصیف کرد. مدل ها قادرند بخوبی نشان دهند که آیا یک مدیریت خاص موجب افزایش عملکرد می شود یا خیر . مدلهای گیاهی ابزار مفیدی برای افزایش فهم درباره چگونگی عمل کردن سیستم گیاهی هستند. این تحقیق به منظور بررسی پویایی نیتروژن در ذرت دانه ای در3 تاریخ کاشت(15 اردیبهشت، 20خرداد، 25 تیر) طی سال زراعی 91-90 در مزرعه ای در شهرستان تایباد اجرا شد. آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه ی بلوک های تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. در این طرح اثر 3 عامل مورد بررسی قرار گرفت. تاریخ کاشت(به عنوان ایجاد شرلیط دمایی و طول روزی متفاوت) در 3 سطح، کود نیتروژن در 2 سطح (0 و 250 کیلوگرم در هکتار)، کود ورمی کمپوست در 2 سطح(0 و 3 تن در هکتار) .. برای کمی کردن این واکنش به دما و طول روز از توابع متعددی استفاده شد که در بین آن ها مدل درجه سه و درجه دو برای پیش بینی به عنوان توابع برتر انتخاب شدند که نشان دادند درصد نیتروژن از برگ و ساقه با روند کاهشی و به سمت دانه باروند افزایشی در طی رشد گیاه در حال انجام است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبیه سازی #تاریخ کاشت #کود نیتروژن #کود ورمی کمپوست #ذرت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)