پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
انیسه قزلباش [پدیدآور اصلی]، شاهین شاهسونی[استاد راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد مشاور]، هرمز نقوی [استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی اثر کودهای آلی و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای و برخی پارامترهای خاک، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک‏های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در سال 91-1390 در منطقه اسفندقه، واقع در حومه جیرفت کرمان اجرا گردید. در این آزمایش سولفات روی در سه سطح (شاهد، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و کودهای آلی در چهار سطح (شاهد، ورمی کمپوست، کمپوست و دامی) اعمال گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که، تیمار50 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 6 تن در هکتارکمپوست به طور معنی‏داری باعث افزایش ارتفاع، تعداد ردیف و تعداد دانه در بلال ذرت شد. تیمار شاهد سولفات روی و کودهای آلی به طور معنی‏داری باعث افزایش سطح برگ، عملکرد، وزن خشک دانه، وزن صد دانه و وزن خشک بلال گردید. تیمار 50 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و شاهد کودهای آلی باعث افزایش معنی‏دار قطر ساقه ذرت گردید. اثر متقابل سولفات روی و کودهای آلی برای همه صفات به جز وزن خشک بوته، تعداد دانه در ردیف ذرت و اسیدیته خاک معنی‏دار گردید. تیمار 100 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 6 تن در هکتار کمپوست باعث افزایش معنی‏دار روی و مس قابل جذب خاک گردید. تیمار 100 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 6 تن در هکتار ورمی‏کمپوست باعث افزایش منگنز و فسفر قابل جذب خاک گردید. تیمار 50 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 6 تن در هکتار ورمی‏کمپوست باعث افزایش معنی‏دار آهن قابل جذب خاک گردید. تیمار 50 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 30 تن در هکتار کود دامی باعث افزایش معنی‏دار پتاسیم قابل جذب خاگ گردید. تیمار عدم مصرف سولفات روی و 30 تن در هکتار کود دامی باعث افزایش معنی‏دار قابلیت هدایت الکتریکی خاک گردید. بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده، می‏توان از ترکیب سولفات روی و کودهای آلی به طور همزمان برای بهبود کیفیت خاک بهره برد ولی باید به شوری ناشی از املاح موجود کودهای آلی توجه نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمپوست #ورمی‏کمپوست #ذرت دانه‏ای #سولفات روی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)