پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
محمد عارف بیکی [پدیدآور اصلی]، حمید عباس دخت[استاد راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد مشاور]، شاهین شاهسونی[استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثر هیدروپرایمینگ، عمق کاشت بذر و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1388 به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. عوامل مورد بررسی عبارت بودند از: تقسیط کود نیتروژن در سه سطح: A1، A2 و A3به ترتیب (مصرف یکجای کود همزمان با کاشت 400 کیلوگرم در هکتار)، (مصرف دو مرحله ای کود همزمان با کاشت 100 کیلوگرم در هکتار و بعد در فاصله 25 تا 50 روز پس از کاشت 300 کیلوگرم در هکتار) و (مصرف سه مرحله ای کود همزمان با کاشت 100 کیلوگرم در هکتار، 25 تا 50 روز پس از کاشت 150 کیلوگرم در هکتار و 50 تا 70 روز پس از کاشت 150 کیلوگرم در هکتار)، عمق کاشت در دو سطح: 5 سانتی متر B1و 10 سانتی متر B2 و هیدروپرایمینگ در دو سطح: بدون پرایم C1 و پرایم .C2نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که، تیمار هیدرو پرایمینگ و تقسیط کود نیتروژن در طی فصل رشد سبب بهبود رشد گیاه شد و همچنین در برداشت نهایی، به طور معنی داری باعث افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع گیاه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در بلال، وزن بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، طول بلال، وزن چوب بلال و قطر چوب بلال شد. اثر عمق کاشت نیز بر تمام صفات مورد مطالعه (به استثنای وزن هزار دانه، تعداد ردیف دانه در بلال و شاخص برداشت) معنی دار گردید. اثر متقابل تقسیط کود نیتروژن و عمق کاشت تنها بر صفت ارتفاع گیاه معنی دار شد. عملکرد دانـه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع گیـاه، وزن هزار دانه و وزن بلال به طور معنی داری تحت تأثیر اثر متقابل هیدروپرایمینگ و تقسیط کود نیتروژن قرار گرفتند. اثر متقابل هیدروپرایمینگ و عمق کاشت و اثر متقابل سه گانه این عامل ها بر صفات مورد مطالعه معنی دار نبود. بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده، می توان از ترکیب هیدرو پرایمینگ و تقسیط کود نیتروژن به طور همزمان برای افزایش راندمان تولید و عملکرد ذرت بهره برد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#‌ذرت #هیدروپرایمینگ #کود نیتروژن #عمق کاشت #عملکرد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)