پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
محمد رضا عدالت پیشه [پدیدآور اصلی]، حمید عباس دخت[استاد راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد مشاور]، محمد رضا چایی چی [استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت، آزمایشی به صورت اسپیلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال زراعی 86-85 اجرا گردید. در این آزمایش سطوح نیتروژن در سه سطح به عنوان فاکتور اصلی و هیدروترمال پرایمینگ بذر و هیبرید های ذرت هر کدام در دو سطح بعنوان فاکتور فرعی و به صورت فاکتوریل در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بالاترین میزان عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه ، طول و قطر بلال، تعداد برگ در هر گیاه، ارتفاع گیاه، شاخص سطح برگ، سرعت رشد گیاه، سرعت جذب خالص در گیاهان پرایم رقم SC704 مشاهده گردید. سطوح نیتروژن نیز تاثیر معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد داشت؛ بطوریکه بیشترین میزان صفات ذکر شده، مربوط به سطح کودی 350 کیلوگرم نیتروژن بود. اثر متقابل بین کود نیتروژن و رقم، کود نیتروژن و پرایمینگ بذر در تمام صفات مطالعه شده معنی دار بود، اما اثر متقابل رقم و پرایمینگ بذر تنها در مورد صفات وزن هزار دانه، طول و قطر بلال معنی دار گردید. همچنین اثر متقابل رقم و کود نیتروژن بر صفت قطر بلال معنی دار نبود. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که هیدرو ترمال پرایمینگ بذر باعث بهبود عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گردید هرچند که رقم SC704 نسبت به KOSS444 برتری نشان داد. ضمن اینکه افزایش عملکرد با افزایش سطوح کودی همبستگی مثبت و معنی داری داشت. مطالعات آزمایشگاهی نیز در سال 2007 در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود بر اساس آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد. تیمار ها شامل پرایمینگ بذر (پرایم و غیر پرایم) و ارقام (sc704, Koss44) بود. نتایج نشان داد که پرایمینگ بذر اثر معنی داری بر در صد جوانه زنی نداشته اما اثر آن بر مدت زمان جوانه زنی و شاخص سرعت سبز شدن کاملا معنی دار بود. اثر متقابل پرایمینگ بذر و رقم بر درصد جوانه زنی و شاخص سرعت سبز شدن معنی دار نبود اما اثر آن بر مدت زمان جوانه زنی کاملا معنی دار بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرایمینگ بذر #ذرت #کود نیتروژن #عملکرد و اجزای عملکرد #شاخص های فیزیولوژیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)