پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
علی حسین پور بیرنگ [پدیدآور اصلی]، حمید عباس دخت[استاد راهنما]، محمدرضا عامریان[استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد مشاور]، منوچهر قلی‌پور[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر و کاربرد کود های آلی( ورمی کمپوست و کود دامی) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال زراعی 90-89 اجرا گردید. در این آزمایش کود آلی در سه سطح و هیدروترمال پرایمینگ بذر و هیبریدهای ذرت هر کدام در دو سطح و به صورت فاکتوریل درنظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بالاترین میزان عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه، طول و قطرچوب بلال، ارتفاع گیاه، شاخص سطح برگ، سرعت رشد گیاه، سرعت جذب خالص در گیاهان پرایم رقم SC260 مشاهده گردید. و در مورد فاکتور کود آلی نیز تاثیر معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد مشاهده گردید؛ بطوریکه بیشترین میزان صفات ذکر شده، مربوط به سطح ورمی کمپوست بود. اثر متقابل بین کود آلی و رقم، از بین صفات مورد مطالعه فقط در صفات عملکرد دانه، وزن بلال و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. و همچنین درمورد اثر دو گانه بین کود آلی و پرایمینگ بذر صفات طول بلال و وزن هزار دانه به همراه صفات بالا در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد، اما اثر متقابل رقم و پرایمینگ بذر تنها در مورد صفات وزن هزاردانه، تعداد دانه در ردیف و قطر بلال و همچنین شاخص برداشت معنی دار نگردید. در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت که هیدروترمال پرایمینگ بذر باعث بهبود عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گردید هرچند که رقم SC260 نسبت به DC370 برتری نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرایمینگ بذر #ذرت #کود آلی #عملکرد و اجزای عملکرد #شاخص های فیزیولوژیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)