پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
عاطفه محیطی اصلی [پدیدآور اصلی]، شاهین شاهسونی[استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی اثر کود گاوی، اوره و کود نیتروکسین بر برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و عملکرد ذرت علوفه ای در منطقه امیران دامغان آزمایشی بصورت اسپیلت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در 36 کرت آزمایشی اجرا گردید. فاکتور اصلی کود گاوی(D) در دو سطح d1 = عدم مصرف و d2 = مصرف 20 تن در هکتار و فاکتور های فرعی که در سطح فاکتور اصلی خرد شدند ترکیبی از دو عامل کود اوره (N) در سه سطح ( n1= 100 کیلوگرم در هکتار ، n2 = 150 کیلوگرم در هکتار و n3 = 200 کیلوگرم در هکتار) و کود بیولوژیک نیتروکسین (B) در دو سطح ( b1 = عدم مصرف و b2 = مصرف به صورت بذر مال ) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کود دامی باعث افزایش درصد اشباع، کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب، سدیم، نسبت جذب سدیم و در صد تخلخل و کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک گردید در حالی که کود اوره تنها باعث افزایش نیتروژن کل خاک شد. کود بیولوژیک نیتروکسین نیز کربن آلی، نیتروژن کل خاک، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب را به طور معنی داری در خاک افزایش داد. ازبین اثرات متقابل، اثر متقابل دو جانبه کود دامی و کود اوره بر میزان کربن آلی خاک و اثر متقابل سه جانبه کود دامی، اوره و نیتروکسین بر پتاسیم قابل تبادل معنی دار گردید. هم چنین پارامتر های شوری، اسیدیته، بافت، کلسیم و منیزیم و آنیون های خاک تحت تاثیر تیمار های کودی قرار نگرفتند. در گیاه کود دامی باعث افزایش ارتفاع، وزن خشک دانه، چوب بلال، پوست بلال، بلال، برگ، ساقه، کل بوته، هم چنین افزایش سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک گردید. کود اوره نیز باعث افزایش همه صفات بالا به علاوه وزن خشک تاج گل شد. کود بیولوژیک نیتروکسین هم مانند کود دامی به طور معنی داری باعث افزایش همه صفات به جز وزن خشک تاج گل و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک شد. در مورد اثرات متقابل، اثر متقابل دوجانبه کود دامی و کود اوره، وزن خشک دانه، پوست بلال، بلال، برگ، ساقه، کل بوته، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک را تحت تاثیر خود قرار داد. اثر متقابل دو جانبه کود دامی و کود بیولوژیک نیز بر وزن خشک دانه، پوست بلال، بلال، کل بوته، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک معنی دار گردید. وزن خشک دانه نیز تحت تاثیر اثر متقابل کود اوره و کود بیولوژیک قرار گرفت. اثر متقابل سه جانبه کود دامی، اوره و بیولوژیک نیز تنها بر وزن خشک دانه، برگ و بلال معنی دار شد. به طور خلاصه می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که کود دامی و بیولوژیک نه تنها باعث بهبود برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک شده اند بلکه عملکرد ذرت را نیز افزایش داده اند و چون کودهای شیمیایی به دلیل تجمع در خاک به مرور زمان باعث تخریب خاک ها می شوند می توان به صورت تلفیقی از این کودها استفاده کرد تا زمینه برای رسیدن به کشاورزی ارگانیک در سطح وسیع مهیا شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ذرت #کود بیولوژیک #کود شیمیایی #کود دامی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)