پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
عصمت محمدی [پدیدآور اصلی]، حمید رضا اصغری[استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد مشاور]، سرور خرم دل [استاد مشاور]
چکیده: ترسیب کربن در خاک راهی مؤثر برای کاهش غلظت دی‏اکسید کربن موجود در اتمسفر است که مهمترین گاز گلخانه‏ای می‏باشد. به‏منظور بررسی اثر سیستم‏های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه‏ای بر عملکرد و اجزای عملکرد، تولید اولیه خالص، برخی خصوصیات خاک و توان ترسیب کربن در زراعت گیاه ذرت سینگل کراس 704، آزمایشی به‏صورت کرت‏های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی در دو سال زراعی 95-1394 و 96-1395 در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود با سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل سیستم‏های خاکورزی به‏عنوان فاکتور اصلی در دو سطح شامل خاکورزی مرسوم (گاوآهن برگرداندار + دیسک) و کم‏خاکورزی (چیزل) و مدیریت تغذیه‏ای شامل (شاهد، کود شیمیایی، کود دامی، بیوچار، کود شیمیایی + دامی، کود شیمیایی + بیوچار و کود دامی + بیوچار) به‏عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان داد که در هر دو سال مدیریت تغذیه‏ای اثر معنی‏داری بر عملکرد و اجزای عملکرد، جذب عناصر غذایی دانه، تولید اولیه خالص اندام‏های هوایی و زیرزمینی داشتند. در سال اول کود شیمیایی + دامی و کود شیمیایی + بیوچار به‏ترتیب باعث افزایش عملکرد دانه (60.41 و 56.32 درصد)، تولید اولیه خالص اندام‏های هوایی (47.04 و 42.69 درصد) و جذب نیتروژن دانه (83.95 و 81.38 درصد) نسبت به شاهد شدند. در سال دوم نیز کود شیمیایی + دامی، عملکرد دانه و تولید اولیه خالص اندام‏های هوایی را به ‏ترتیب 51.43 و 47.05 درصد نسبت به شاهد افزایش داد که از لحاظ آماری اختلاف معنی‏داری با کود شیمیایی نداشت. در سال دوم کود شیمیایی + بیوچار نتوانست عملکردی مشابه کود شیمیایی و کود شیمیایی + دامی تولید نماید. همچنین در هر دو سال رطوبت وزنی، تنفس پایه، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، ماده آلی، شاخص مدیریت کربن و ترسیب کربن خاک به‏طور معنی‏داری تحت تأثیر مدیریت تغذیه‏ای قرار گرفتند. در سال دوم کود دامی و کود شیمیایی + دامی به‏طور معنی‏داری باعث افزایش ماده آلی (28.31 و 17.06 درصد)، شاخص مدیریت کربن (40.38 و 33.35 درصد) و ترسیب کربن خاک (36.80 و 22.99 درصد) نسبت به شاهد شدند که از لحاظ آماری اختلاف معنی‏داری بین کود دامی و کود شیمیایی + دامی وجود نداشت. بر اساس نتایج به‏دست آمده بین دو سیستم خاکورزی مرسوم و کم‏خاکورزی اختلاف معنی‏داری در صفات مورد بررسی مشاهده نشد. بنابراین با توجه به تأثیر منفی کودهای شیمیایی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، هزینه بالای مصرف این نهاده‏ها و اهمیت توجه به منابع تغذیه‏ ای به ‏منظور بهبود خصوصیات خاک و حفظ محیط زیست، استفاده از کم‏ خاکورزی به‏ همراه مدیریت تغذیه ‏ای شامل کود شیمیایی + دامی برای بهبود عملکرد و اجزای عملکرد و ترسیب کربن در زراعت گیاه ذرت توصیه می‏شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بیوچار #تولید اولیه خالص #شاخص مدیریت کربن #کم‏خاکورزی #کود دامی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)