پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
الهه برادران نجار [پدیدآور اصلی]، حمید رضا اصغری[استاد راهنما]، محمدرضا عامریان[استاد راهنما]، مهدی رحیمی[استاد مشاور]
چکیده: تنش خشکی از مهمترین تنش های غیر زنده و عوامل محدود کننده تولید محصول است. استفاده از نهاده هایی که بتواند در شرایط خشکی بر عملکرد تأثیر مثبت داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه گلرنگ به علت دارا بودن روغنی با کیفیت و خواص دارویی، مورد توجه قرار گرفته است. به منظور تأثیر کاربرد بیوچار واسید سالیسیلیک در شرایط کم آبی بر خصوصیات رشدی گیاه گلرنگ، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی 95-94 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. تیمارها شامل دور آبیاری در سه سطح 7، 10و 14 روز (فاکتور اصلی)، اسید سالیسیلیک در دو سطح مصرف و عدم مصرف و بیوچار در سه سطح عدم مصرف، بیوچار گردو و بیوچار بید، هر کدام به میزان 10 تن در هکتار (فاکتورهای فرعی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد کم آبیاری تأثیر معنی داری را بر میزان فسفر دانه و پرولین داشت. تأثیر معنی دار بیوچار نیز بر صفات وزن صد دانه ، ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه و برگ، وزن خشک قوزه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، رنگیزه ها (کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل)، پتاسیم دانه، پرولین، پروتئین و روغن دانه، محتوی نسبی آب در برگ و پایداری غشاء برگ، مشاهده شد. همچنین تأثیر معنی دار اسید سالیسیلیک بر صفات وزن قوزه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، پروتئین دانه و رنگیزه های فتوسنتزی(کلرفیل a، کارفیل b ،کلرفیل کل و کاروتنوئید)، پتاسیم دانه، میزان پایداری غشاء و محتوی نسبی آب در برگ نیز مشاهده شد. اثر افزاینده متقابل بیوچار × اسید سالیسیلیک بر صفات وزن خشک گلبرگ، تعداد دانه و میزان کاروتنوئید نشان داد استفاده توأم بیوچار و اسید سالیسیلیک توانست تأثیر معنی داری را بر این صفات داشته باشد. به طور کلی از این پژوهش می توان نتیجه گرفت بین سطوح فاکتور بیوچار، بیوچار بید و همچنین بین سطوح اسید سالیسیلیک، استفاده از محلول پاشی اسید سالیسیلیک بیشترین تأثیرگذاری را بر خصوصیات رشدی گلرنگ در شرایط کم آبیاری، داشت. همچنین علی رغم بالا بودن تأثیر بیوچار نسبت به اسید سالیسیلیک، طبق نتایج بدست آمده، به نظر می رسد استفاده توأم بیوچار و محلول پاشی اسید سالیسیلیک می تواند اثر مثبتی را در مقابله با کم آبیاری داشته باشد. همواره استفاده از نهاده هایی که جنبه ی اکولوژیکی سیستم را بهبود و خطر زیست محیطی را کاهش دهد، برای ایجاد کشاورزی پایدار توصیه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بیوچار بید #بیوچار گردو #دور آبیاری #گلرنگ #محلول پاشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)