پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
الهام ابرازه [پدیدآور اصلی]، احمد غلامی[استاد راهنما]، مهدی رحیمی[استاد راهنما]، احمد بانکه ساز [استاد مشاور]، حمید رضا اصغری[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی تاثیر الگوی کاشت، تراکم بوته و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای آزمایشی بصورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. در این آزمایش تراکم کاشت به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح 70000، 85000 و 100000 بوته در هکتار و فاصله ردیف به عنوان عامل فرعی در سه سطح 70، 75 و 80 سانتیمتر و الگوی کاشت به عنوان عامل فرعی فرعی با دو سطح کشت تک ردیفه و دو ردیفه در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر تراکم بر ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک بلال، وزن خشک پوست بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال، وزن صد دانه، وزن چوب بلال، وزن دانه در بلال، وزن خشک کل و شاخص برداشت معنی دار گردید. در این تحقیق تراکم 85000 بوته در هکتار بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه داشت. تاثیر فاصله ردیف بر وزن پوست بلال، وزن چوب بلال، وزن خشک کل، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک بلال معنی دار بود و فاصله ردیف 80 سانتیمتر بیشترین تاثیر را بر صفات فوق داشت. اثر الگوی کاشت بر تمامی صفات مذکور غیر از وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ و تعداد بلال معنی دار گردید و الگوی کاشت دو ردیفه بیشترین تاثیر را بر صفات فوق الذکر داشت. بین شاخصهای رشد نظیر NAR,LAI,RGR,CGR,TDM در تراکم های مختلف ، فواصل ردیف و الگوی کاشت اختلاف مشاهده گردید که این اختلافات در مرحله گلدهی مشهود بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ذرت #الگوی کاشت #تراکم بوته #فاصله ردیف #عملکرد و اجزای عملکرد.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)