پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
زینب جولانژادیان [پدیدآور اصلی]، احمد غلامی[استاد راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد مشاور]، حمید عباس دخت[استاد مشاور]
چکیده: یکی از ارکان اساسی کشاورزی پایدار استفاده از کود هایی با منشا آلی و زیستی در اکوسیستم های زراعی با هدف حذف یا کاهش مصرف نهاده های شیمیایی است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر قارچ میکوریزای آرباسکولار، پسماند کمپوست قارچ خوراکی (SMC) و کود شیمیایی نیتروژنه بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی، به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 انجام گردید. فاکتور های آزمایش شامل کود نیتروژن در دو سطح (0 و 100 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی،SMC در سه سطح (0، 10و 20 تن) و قارچ میکوریزای آرباسکولار در دو سطح (عدم تلقیح و تلقیح) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج این بررسی نشان داد که اثر اصلی پسماند کمپوست قارچ بر اکثر صفات مورد اندازه گیری در این پژوهش شامل: درصد کلونیزاسیون میکوریزایی، تنفس میکروبی خاک، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، تعداد دانه در غلاف، ارتفاع ساقه اصلی، شاخص سطح برگ، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتنوئید، فسفر قابل جذب خاک و پروتئین دانه معنی دار و بر این صفات اثر افزایشی داشته و آنها را بهبود بخشید. کاربرد توام پسماند کمپوست قارچ و قارچ میکوریزا اثر مثبت و معنی داری در افزایش وزن خشک برگ، عملکرد دانه، وزن صد دانه، ارتفاع ساقه اصلی، شاخص سطح برگ و شاخص برداشت داشت. اثر متقابل کود نیتروژن و پسماند کمپوست قارچ توانست به میزان قابل توجهی درصد کلونیزاسیون میکوریزایی، تنفس میکروبی خاک، وزن خشک برگ، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتنوئید، فسفر قابل جذب خاک و پروتئین دانه را افزایش دهد. به طور کلی بر اساس این آزمایش اثر متقابل سه گانه کود نیتروژن و پسماند کمپوست قارچ و قارچ میکوریزا را می توان به عنوان بهترین ترکیب تیماری برای صفات وزن خشک ساقه، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، کلروفیل b، کاروتنوئید، شاخص سطح برگ، پروتئین دانه و شاخص برداشت معرفی کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عملکرد بیولوژیک #عملکرد دانه #شاخص برداشت #همزیستی میکوریزایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)