پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
نجمه حکمت زاده [پدیدآور اصلی]، محمدرضا عامریان[استاد راهنما]، مهدی رحیمی[استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر قارچ میکوریزا و کود بیولوژیک ریزوبین بربرخی از اجزای عملکرد دو رقم لوبیا چشم بلبلی، در منطقه خوزستان، در مزرعه ای واقع در شوش دانیال در سال 1393به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل دو رقم لوبیا چشم بلبلی(توکل و کرمی) به عنوان فاکتور اول، میکوریزا در سه سطح(شاهد)، تلقیح گونه (G.intraradiches) و تلقیح با گونه(G.mossea)به عنوان فاکتور دوم و تیمار مصرف و عدم مصرف کود بیولوژیک ریزوبین به عنوان فاکتور سوم اجرا شد. نتایج مقایسه میانگین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک هر دو رقم گیاه در کلیه تیمارهای مورد بررسی این تحقیق نشان داد که، بیشترین عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در رقم کرمی بدون استفاده از قارچ میکوریزا دیده شد. با این وجود در عملکرد بیولوژیک بیشترین میزان در رقم کرمی تحت تاثیر کود بیولوژیک ریزوبین حاصل شده است که نشان دهنده تاثیر مثبت این متغییر بر صفت مربوطه بوده است. همچنین در رقم توکل درصد نیتروژن بالاترین میزان را در بین دو رقم بدست آورده است که این میزان در عدم حضور قارچ میکوریزا و کود ریزوبین حاصل شده است، در حالی‌که درصد پروتئین گیاه نیز در رقم توکل در صورت عدم حضور قارچ و باکتری بالاترین میزان را در بین دو رقم دارا بوده است. همچنین بیشترین میزان وزن صددانه لوبیا در رقم کرمی در مصرف باکتری دیده شد.نتیجه گیری کلی اینکه در منطقه خوزستان استفاده از رقم کرمی، همراه با مصرف قارچ میکوریزا گونه (G.mossea) توصیه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عملکرد بیولوژیک #وزن صددانه #عملکرد دانه #نیتروژن
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)