پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
رامین جباری [پدیدآور اصلی]، حمید عباس دخت[استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد مشاور]، حسن مکاریان[استاد مشاور]
چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر همزیستی میکوریزایی، محلول پاشی و کاربرد خاکی کود فلومیکس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال زراعی 1393-1392 به اجرا در آمد. در این آزمایش همزیستی قارچ میکوریزا در 2 سطح شامل عدم کاربرد و کاربرد قارچ میکوریزا، محلول پاشی در 3 سطح شامل عدم مصرف، یکبار مصرف و دوبار مصرف و کاربرد خاکی در 3 سطح شامل عدم مصرف، یکبار مصرف و دوبار مصرف در شرایط متفاوت رقابتی (وجین و عدم وجین علف های هرز) اعمال شدند. نتایج تجزیه واریانس بیانگر افزایش معنی دار صفات کلونیزاسیون ریشه و قند محلول برگ در شرایط وجین و عدم وجین علف های هرز و صفات فسفر دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت در شرایط رقابت با علف های هرز تحت تأثیر برهمکنش همزیستی میکوریزا و محلول پاشی کود فلومیکس بود. همچنین برهمکنش همزیستی میکوریزا و کاربرد خاکی کود فلومیکس سبب افزایش معنی دار کلونیزاسیون ریشه در شرایط عدم وجین علف های هرز شد. برهمکنش تیمارهای محلول پاشی و کاربرد خاکی کود فلومیکس نیز بر صفات کلونیزاسیون ریشه و عملکرد دانه در شرایط وجین و عدم وجین علف های هرز و صفات فسفر دانه و قند محلول برگ در شرایط رقابت با علف های هرز معنی دار بود و سبب افزایش صفات فوق شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس برهمکنش تیمارهای همزیستی میکوریزا، محلول پاشی و کاربرد خاکی کود فلومیکس سبب افزایش معنی دار صفت وزن هزاردانه در شرایط وجین و عدم وجین علف های هرز و صفات فسفر دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در شرایط عدم وجین علف های هرز شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد تیمار یکبار محلول پاشی+ یکبار کاربرد خاکی فلومیکس عملکرد دانه را معادل 646 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد. بر اساس نتایج مقایسه میانگین صفات در شرایط رقابت با علف های هرز نیز مشخص شد که تیمار کاربرد قارچ میکوریزا+ دوبار محلول پاشی کود فلومیکس سبب افزایش کلونیزاسیون ریشه، قند محلول برگ و فسفر دانه به ترتیب به میزان 30، 34 و 63 درصد در مقایسه با تیمار عدم کاربرد قارچ میکوریزا+ عدم محلول پاشی کود فلومیکس شد. همچنین تیمار کاربرد قارچ میکوریزا+ عدم کاربرد خاکی کود فلومیکس نیز توانست کلونیزاسیون ریشه را در مقایسه با تیمار عدم کاربرد قارچ میکوریزا+ عدم کاربرد خاکی کود فلومیکس 22 درصد افزایش دهد. نتایج مقایسه میانگین صفات در شرایط رقابت با علف های هرز نشان داد که تیمار دوبار محلول پاشی+ دوبار کاربرد خاکی کود فلومیکس مقدار عملکرد دانه را از 1151 کیلوگرم در هکتار در تیمار عدم محلول پاشی+ عدم کاربرد خاکی به 2889 کیلوگرم در هکتار افزایش داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ذرت #فلومیکس #عملکرد #همزیستی میکوریزایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)