پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مجتبی تقی زاده [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه از دو الگوریتم تبدیل هاف و درجه همسایگی برای شناسایی خط اثر ناپیوستگی های معادن سنگ ساختمانی استفاده ‌شده است. در الگوریتم تبدیل هاف ابتدا با اعمال ملایم ساز میانه به تصویر، اثر نویزها و ریزترک های موجود کاسته شده و سپس با استفاده از آشکارساز کنی، لبه های موجود آشکار شده و با استفاده از برچسب زدن اجزای متصل، لبه های کوتاه حذف‌ شده‌ است. سپس با استفاده از تبدیل هاف خطوط نشان‌دهنده خط اثر ناپیوستگی ها شناسایی‌ شده و در ادامه با استفاده از روش های خوشه بندی فازی و خوشه بندی کاهشی، نتایج حاصل از تبدیل هاف بهبود یافته و دسته ‌درزه‌ها شناسایی ‌شده‌ است. در الگوریتم درجه همسایگی همانند الگوریتم تبدیل هاف ابتدا با اعمال ملایم ساز میانه به تصویر، اثر نویزها و ریزترک های موجود کاسته شده و سپس با استفاده از آشکارساز کنی، لبه های موجود آشکار شده و با استفاده از برچسب زدن اجزای متصل، لبه های کوتاه حذف ‌شده‌ است. در ادامه، عملیات نازک سازی بر روی تصویر مورد نظر انجام شده و پس ‌از آن درجه همسایگی پیکسل های خطواره مشخص ‌شده، در ادامه خطوط کوتاه با استفاده مجدد از برچسب زدن اجزای متصل حذف‌ شده و خطوط ناپیوستگی ها با توجه به درجه همسایگی مشخص ‌شده است. در مرحله آخر خطوطی که از یکدیگر جدا شده‌اند به یکدیگر متصل شده است. با مقایسه نتایج، مقادیر به‌دست ‌آمده از پردازش تصویر دارای اختلاف بسیار کمی با برداشت های میدانی است به طوری که خطای نسبی متوسط بین مقادیر اندازه گیری شده میدانی و حاصل از پردازش تصویر در الگوریتم تبدیل هاف و درجه همسایگی به ترتیب 4.08 و 4.63 به دست آمده است که این مقدار درصد خطا نشان دهنده کارایی روش پردازش تصویر برای به دست آوردن پارامترهای هندسی ناپیوستگی ها در حالت نرم بودن بافت سنگ، است. با مقایسه چند تصویر دیگر مشخص ‌شده در تصاویری با تعداد خط اثر کم و بافت نرم، هر دو الگوریتم به‌خوبی قادر به تشخیص خط اثرها هستند اما با پیچیده شدن تصویر و زیاد شدن تعداد خط اثرها، الگوریتم درجه همسایگی نتایج بهتری به‌عنوان خروجی می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پردازش تصویر #ناپیوستگی های توده سنگ #فاصله داری متوسط #دانسیته #میانگین طول خط اثر #شدت شکستگی #خط برداشت #پنجره برداشت #خط برداشت دایروی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)