پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مجتبی سنخواستی [پدیدآور اصلی]، پرویز امیدی[استاد راهنما]
چکیده: تاقدیس چهچهه بخشی از حاشیه شمال باختری کپه داغ را شامل می شود که به لحاظ جغرافیایی در شمال خاوری شهر مشهد قرارگرفته است. مطالعات چینه نگاری این منطقه وجود توالی های رسوبی مزوزوئیک و ترشیاری را نشان می دهد. این تاقدیس با توجه به نقشه های زمین شناسی و بررسی های میدانی امتداد شمال باختری-جنوب خاوری را نشان می دهد که واحدهای دربرگیرنده خود را تحت تاثیر چین خوردگی قرار داده است. طی برداشت هایی که در هفت پیمایش انجام شد، این تاقدیس با میل ناچیز محور دوطرفه براساس طبقه بندی فلوتی (Fleuty, 1964) بر مبنای زاویه بین یالی در رده باز (open) و بر اساس میل لولا و زاویه شیب سطح‌محوری در رده ایستاده با میل افقی (Upright horizontal) قرار می گیرد. این تاقدیس با ضریب نوک دارشدگی 0.21-0.45 در رده subangular قرار می گیرد. همچنین با نسبت ظاهری 0.30-0.16 یک چین عریض (Wide) قلمداد می شود. بررسی شکستگی های منطقه طی 23 ایستگاه درزه نگاری انجام شد و در نهایت باتوجه به ارتباط زایشی این شکستگی ها با تاقدیس چهچهه، در رده بندی های مرتبط با چین خوردگی رده بندی شدند. سه دسته اصلی درزه مرتبط با تاقدیس تشخیص داده شد. الف- شکستگی های با موقعیت عمومی (N020-040, 80-90SE/NW)، ب- شکستگی های با موقعیت عمومی (N295-315, 65-85NE/SW)، ج- شکستگی های با موقعیت عمومی (N345-013, 75-90NE/SW و N050-065, 75-90SW) که اعظم شکستگی ها با ماهیت کششی مشاهده شدند. در نهایت به منظور شناخت مخازن شکسته شده نفتی و گازی مشخصه سازی شکستگی ها با استفاده از نمونه گیری اسکن دایره ای شکل، دو ویژگی نسبی تراکم و شدت، در هشت رخنمون محاسبه شد. شاخص کیفیت توده سنگ (RQD)، مشخصه دیگری بود که توسط روش اسکن خطی محاسبه گردید. مقادیر RQD بالای 93 درصد نشان از کیفیت بالای توده های سنگی بوده که در محدوده عالی قرارمی گیرند. با توجه به رابطه خطی و معکوس بین RQD و شدت شکستگی، شدت و تراکم که به طور نسبی تعریف می شود مقادیر بالایی از خود نشان نمی دهند. باتوجه به حداقل فاصله m0.24 برای درزه ها، می توان شدتی کم را برای آن ها درنظر گرفت اما بطور نسبی درزه ها از شدت خیلی کم تا خیلی زیاد (باتوجه به مقادیر RQD) طبقه بندی شدند. جهت گیری تنش های اصلی 1δ، 2δ و 3δ حاکم بر تاقدیس باتوجه به عناصر آن به ترتیب 02.206، 07.116 و 83.311 برآورد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تاقدیس چهچهه #کپه داغ #چگالی شکستگی #شدت شکستگی #شاخص کیفیت توده سنگ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)