پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
علمدار فرامرزی [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، مجید انصاری جعفری[استاد راهنما]
چکیده: شکستگی های طبیعی مسیرهای پیچیده ای برای عبور سیال ایجاد می کنند که در نتیجه آن توصیف مخزن، عملکرد تولیدی مخزن و بازیافت کلی را تحت تأثیر قرار می دهند. مطالعه و استفاده از خصوصیات شکستگی ها در مخزن عامل مهمی برای بهینه کردن عملکرد مخزن است. هدف از این مطالعه، چگونگی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف استاتیکی و دینامیکی، آنالیز این اطلاعات و در نهایت ساختن مدل های شکستگی ها است. مطالعه حاضر بر روی یکی از میادین کربناته جنوب ایران انجام شده است. سنگ شناسی این میدان متشکل از رخساره های سنگی سنگ آهک، دولومیت، انیدریت و شیل در لایه های مخزنی، سازندهای کنگان و دالان است. از روش شبیه سازی تصادفی شبکه گسسته شکستگی در این پایان نامه جهت استخراج مدل سه بعدی شکستگی ها استفاده شده است. جهت استخراج ورودی های لازم در فرآیند مدلسازی شکستگی ها با استفاده از این روش لازم است تا آنالیزهای ضروری بر روی شکستگی ها انجام گیرد. این آنالیزها شامل، محاسبه شدت شکستگی در چاه ها، بازشدگی شکستگی ها، آنالیز جهت گیری شکستگی ها، دسته بندی شکستگی ها در قالب دسته شکستگی ها و آنالیز جهت گیری این دسته ها، محاسبه لاگ چگالی در هر یک از چاه ها، محاسبه چگالی شکستگی ها در هر یک از رخساره های سنگی و همچنین مطالعه تأثیر هر یک از رخساره ها در ایجاد شکستگی هاست. در این مطالعه از نتایج تفسیر نمودارهای تصویری (FMI) در سه چاه A، B و C که به ترتیب در بازه های 2182 تا 3297 متری، 2731 تا 3226 متری و 2836 تا 3286 متری از این چاه ها نمودارگیری شده، استفاده شده است. همچنین از داده های دینامیکی شامل اطلاعات نمودارهای تولید و همچنین بازه های مشبک کاری در چهار چاه، D، E، F و G جهت انجام آنالیزهای دینامیکی شکستگی ها استفاده گردیده است. بر اساس آنالیزهای انجام گرفته شدت شکستگی در چاه های A، B و C به ترتیب برابر با (1/m) 22/0، (1/m) 29/0 و (1/m) 064/0 است. دهانه شکستگی ها نیز در هر یک از چاه ها محاسبه گردیده و مقدار میانگین آن در سه چاه A، B و C به ترتیب عبارتند از: (cm) 02/0، (cm) 01/0 و (cm) 23/0. به طور کلی شکستگی ها در هر سه چاه دارای جهت گیری های مختلف با امتداد (جهت شیب) و شیب متفاوت هستند. شیب میانگین شکستگی های باز در چاه A، 60 درجه با روند امتداد غالب در N35E است. در چاه B دارای شیب میانگین 62 درجه و روند امتداد غالب N20E و در چاه C شکستگی های باز طبیعی دارای شیب میانگین 65 درجه و دو روند غالب در امتداد N35E و N35W هستند. به منظور دسته بندی شکستگی ها، جهت گیری کل شکستگی ها در سه چاه به طورهمزمان مورد آنالیز قرار گرفته و شکستگی ها در سه دسته شکستگی گروه بندی شده اند. چگالی شکستگی محاسبه شده در سه چاه A، B و C به ترتیب عبارتند از(1/m) 417/0، (1/m) 519/0 و (1/m) 347/0. همچنین چگالی شکستگی محاسبه شده در رخساره های سنگ آهک، دولومیت و انیدریت به ترتیب برابر با (1/m) 629/0، (1/m)457/0، (1/m) 127/0 و برای شیل صفر محاسبه شده است. از داده های دینامیکی و آنالیز آنها نیز جهت تأیید آنالیزهای شکستگی استفاده گردیده است. به طور کلی، لایه هایی که بیشترین سهم مشارکتی در تولید را دارا هستند، دارای تعداد شکستگی بیشتری نیز بر اساس آنالیزهای شکستگی هستند. این نتیجه نشان دهنده توزیع شکستگی ها در کل مخزن و بخصوص در این لایه های مخزنی است. در نهایت نیز براساس میانگین اطلاعات استخراجی در هر یک از چاه ها و دسته شکستگی ها، مدل های سه بعدی شکستگی ها به روش شبکه گسسته شکستگی ساخته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مخازن شکافدار طبیعی #شبکه گسسته شکستگی #دهانه شکستگی #چگالی شکستگی #دسته شکستگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)