پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
راضیه واحدی [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، محمد کنشلو[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه از آنالیز ویولت برای افزایش مقیاس مدل اولیه ریز دانه یک مخزن فرضی استفاده است. این مدل با افزودن چند سری شکستگی به یک زمینه نسبتا همگن به صورت عددی تولید شده است. از آنجایی که تراوایی و تخلخل سنگ مخزن مهمترین عامل مؤثر در حرکت سیال در مخزن و نحوه ی توزیع آن می باشد، این دو پارامتر مبنایی برای ارزیابی کارایی افزایش مقیاس در نظر گرفته شده اند. با استفاده از خاصیت چند تفکیکی توابع ویولت، مدل اولیه ی ریزدانه بطور هوشمندانه، به صورت غیریکنواخت افزایش مقیاس یافته است. به گونه ای که در آن مدل حاصل تا حد امکان اطلاعات مهم مدل اولیه را شامل شود. براساس مدل تولیده شده، مدل دینامیکی سه بُعدی به کمک نرم افراز اکلیپس طراحی شده است. مدل فوق با استفاده از چندین تابع ویولت افزایش مقیاس یافته است. در این پایان نامه از میان توابع ویولت مورد استفاده، ویولت مبنای بهینه برای افزایش مقیاس گزینش شده است. مشاهده گردید که، نتایج حاصل از مدل های افزایش مقیاس یافته توسط ویولت فوق به نتایج مدل اولیه ریز دانه نزدیک و سرعت انجام محاسبات نیز به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبیه سازی #مخازن شکافدار #افزایش مقیاس #ویولت.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)