پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه مسیبی [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه چهار روش اسپکتروفتومتری جدید, شامل روش های مرکز ثابت (CC)، اختلاف نسبی (RD)، روش افزایش استاندارد نقطه H-نسبی (RHPSAM) و روش افزایش استاندارد نقطه H (HPSAM) به کار برده شده است. هدف، انتخاب بهترین روش در تعیین مقدار گونه های با هم پوشانی طیفی شدید می باشد. در این پروژه دو مخلوط که هر یک حاوی دو گونه با همپوشانی شدید طیفی هستند به طور جداگانه مورد بررسی قرارگرفتند که کتکول و رزورسینول با هم در یک مخلوط و ایزومر های پارا و متا –نیتروآنیلین در مخلوطی دیگر مورد مطالعه قرار گرفتند، که اندازه گیری آن ها نیازمند جداسازی می باشد. تعیین مقدار یکی از گونه ها در مخلوط دوتایی آن ها با روش های اسپکترو فتومتری ساده امکان پذیر نمی باشد. مطالعه مقایسه ای نتایج حاصل از این پروژه نشان داد که از چهار روش به کاربرده شده، روش های CC و RD دارای کمترین خطا در تعیین غلظت گونه های دارای هم پوشانی شدید طیفی است. در هر دو روش CC و RD دامنه خطی برای هردو گونه ی، کتکول و رزورسینول 0/20-50/2 میلی گرم بر لیتر می باشد و حد تشخیص روش های CC و RD برای کتکول به ترتیب 0/582 و 0/292 میلی گرم بر لیتر و برای رزوزسینول به همین ترتیب 0/088 و 0/355 میلی گرم بر لیتر می باشد. دامنه خطی برای گونه متا-نیترو آنیلین 60/0- 5/00 میلی گرم بر لیتر و برای گونه پارا-نیتروآنیلین 10/0-1/00 میلی گرم بر لیتر در هر دو روش CC و RD به دست آمد. حد تشخیص روش های CC و RD برای متا-نیتروآنیلین به ترتیب 0/475 و 0/498 میلی گرم بر لیتر و برای پارا-نیتروآنیلین نیز به ترتیب 0/047 و 0/048 میلی گرم بر لیتر به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مرکز ثابت (CC) #اختلاف نسبی(RD) #روش افزایش استاندارد نقطه H-نسبی (RHPSAM) #روش افزایش استاندارد نقطه H(HPSAM)

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)