پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
هانیه برزویی [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، فاطمه مصدرالامور[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه دو روش اسپکتروفتومتری ساده، صحیح و دقیق برای تعین مقدار همزمان آمارانس و پونسیو 4آر استفاده شده است. این روش ها شامل افزایش استاندارد نقطهH -نسبی (RHPSAM) و مرکز ثابت همراه با کم کردن طیف (CC-SS) است. در استفاده از این روش ها فاکتور هایی از جمله pH، نوع بافر و قدرت یونی مورد بررسی و بهینه‎سازی قرار گرفتند. گستره خطی آمارانس و پونسیو 4آر برای هر دو روش CC-SS و RHPSAM 0.2-40 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. حد تشخیص آمارانس و پونسیو 4آر در روش CC-SS به-ترتیب 0.080 و 063/0 و در روش RHPSAM به ترتیب 0.14 و 0.096 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. اثر مزاحمت‎ گونه های مختلف بر گزینش‎پذیری روش‎ها بررسی شد. روش‎های پیشنهادی برای اندازه‎گیری همزمان هر دو گونه در نمونه نوشیدنی و نمونه آب شهر با دقت و صحت مطلوبی استفاده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آمارانس #پونسیو 4آر #روش افزایش استاندارد نقطه H-نسبی (RHPSAM) و روش مرکز ثابت همراه با کم کردن طیف (CC-SS)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)