پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فاطمه صالحی مبارکه [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]
چکیده: در بخش اول این پایان نامه دو روش اسپکتروفتومتری جدید، ساده، دقیق و صحیح برای تعیین همزمان کتکول و هیدروکینون ارائه شده است. در بخش دوم، همان روش‌ها برای اندازه‌گیری همزمان رزورسینول و هیدروکینون مورد بررسی قرار گرفت. روش‎های اسپکتروفتومتری جدید روش توسعه یافته تفاضل نسبی (EXRSM) و روش کم کردن نسبی همزمان (SRSM)) با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مقایسه شد. فاکتورهای موثر بر حساسیت روش‌ها مورد بررسی و بهینه‌سازی قرار گرفتند. در بخش اول، برای هر سه روش، دامنه خطی کتکول و هیدروکینون به‌ترتیب (1/15-00/00) و (1/12-00/00) میلی‌گرم بر ‎لیتر و در بخش دوم نیز برای هر سه روش، دامنه خطی رزورسینول و هیدروکینون به‌ترتیب (1/15-00/00) و (1/12-00/00) میلی‌گرم بر ‎لیتر به‌دست آمد. دربخش اول، در روش‌های EXRSM، SRSM و PLS حد تشخیص برای کتکول به ترتیب 0/169، 0/0745 و 0/216 میلی‌گرم بر لیتر و برای هیدروکینون به‌ترتیب 0/132، 0/132 و 0/243 میلی‌گرم بر لیتر به‌دست آمد. در بخش دوم حد تشخیص برای رزورسینول به‌ترتیب 0/168، 0/101 و 0/108 میلی‌گرم بر لیتر و برای هیدروکینون به‌ترتیب 0/132، 0/132 و 0/139 میلی‌گرم بر لیتر به‌دست آمد. اثر مزاحمت گونه‌های مختلف بر گزینش‌پذیری روش‌ها بررسی شد. روش‌های پیشنهادی برای اندازه‌گیری همزمان کتکول و هیدروکینون و برای اندازه‌گیری همزمان رزورسینول و هیدروکینون در نمونه آب شهر با دقت و صحت رضایت‌بخشی به‌کار برده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کتکول #رزورسینول #هیدروکینون #روش توسعه یافته تفاضل نسبی (EXRSM) #روش کم کردن نسبی همزمان (SRSM) #حداقل مربعات جزئی (PLS)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)