پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
عطیه اکبریان [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در قسمت اول این پروژه یک روش ساده، حساس و جدید سینتیکی –اسپکتروفتومتری برای اندازه گیری اسید آسکوربیک در نمونه های حقیقی و آب ارائه شده است. این روش بر اساس اثر بازداری اسید آسکوربیک بر سیستم سدیم برومات با متیل رد است. زمان القائی واکنش متناسب با غلظت اسید آسکوربیک است. بی رنگ شدن متیل رد به وسیله محصولات واکنش برای دنبال کردن واکنش به صورت اسپکتروفتومتری در طول موج 514 نانومتر استفاده شده است. دامنه خطی روش 0/2-3/8 میکرو گرم بر میلی لیتر و حد تشخیص روش 0/1 میکرو گرم بر میلی لیتر است. انحراف استاندارد نسبی برای ده اندازه گیری تکراری در غلظت های 1/6، 2/6 و 3/6 میکرو گرم بر میلی لیتر اسید آسکوربیک به ترتیب 1/55، 0/96 و 2/8 % می باشد. این روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری اسید آسکوربیک در نمونه های قرص و آب به کار گرفته شده است. در قسمت دوم این پروژه یک روش اسپکتروفتومتری ساده و حساس برای اندازه گیری همزمان کبالت (II) و مس (II) پیشنهاد شده است. روش بر اساس تشکیل کمپلکس های مس (II)و کبالت (II)با 4- (2-پیریدیل آزو) رزورسینول است. تمامی پارامترهای موثر بر حساسیت روش بهینه شدند. داده های کالیبراسیون (24 نمونه) وپیشگویی (10 نمونه) به وسیله اندازه گیری جذب محلول های شامل مس (II)و کبالت (II)به دست آمدند. نتایج حاصله با به کار بردن روش حد اقل مربعات جزئی بر پایه تجزیه مقدار مجرد و از طریق کالیبراسیون چند متغیره و با پیش پردازش داده ها به وسیله میانگین گیری نسبی از طیف ها مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین نتایج با استفاده از میانگیری مرکزی و بدون استفاده از آن از لحاظ آماری مقایسه شدند. حد تشخیص برای کبالت (II)و مس (II)به ترتیب 0/050 و 0/0318 میکرو گرم بر میلی لیتر است. انحراف استاندارد نسبی برای شش انازه گیری تکراری برای غلظت های 1/3 میکرو گرم بر میلی لیتر مس (II)و 1/0 میکرو گرم بر میلی لیتر کبالت (II)برابر 1/83 و 1/86% به دست آمدند. روش با موفقیت برای اندازه گیری همزمان مس (II)و کبالت (II)در نمونه آب شهر شاهرود و آلیاژ مورد استفاده قرار گرفت. در صد بازیابی برای مس (II)103/0-100/4 % و برای کبالت(II) 106/4-0/96% به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسید آسکوربیک #متیل رد #اسپکتروفتومتری #سدیم برومات #سینتیکی #مس(II) #کبالت(II) #حداقل مربعات جزئی #تجزیه مقدار مجرد #میانگین گیری مرکزی #اسپکتروفتومتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)