پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
نفیسه نمازی [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: دراین پایان نامه یک روش سینتیکی-اسپکتروفتومتری ساده و گزینش پذیر برای اندازه- گیری مقادیر کم تیوسیانات در آب، فاضلاب، دهان شویه و نمونه های بیولوژیکی ارائه شده است. روش بر اساس اثر بازداری تیوسیانات در واکنش متیل رد با سدیم برمات در محیط اسیدی می باشد. بی رنگ شدن متیل رد و کاهش جذب در طول موج 518 نانومتر به عنوان سیگنال تجزیه ای انتخاب شد. در شرایط بهینه تیوسیانات در گستره غلظتی 0/02-0/001 میکروگرم بر میلی لیتر قابل اندازه گیری است. حد تشخیص روش 1/0 نانو گرم بر میلی لیتر به دست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای شش اندازه- گیری تکراری غلظتهای 0/05، 0/12 و 0/18 میکروگرم بر میلی لیتر تیوسیانات به ترتیب 4/2%، 2/6% و 1/5%به دست آمد. روش برای اندازه گیری تیوسیانات در نمونه های سنتزی و حقیقی با موفقیت به کار برده شد. در این پایان نامه یک روش اسپکتروفتومتری ساده و سریع با گزینش پذیری بالا برای اندازه- گیری مقادیر کم پریدات ارائه شده است. روش براساس واکنش متیلن گرین با پریدات در حضور یدید در pH=5/0 و اندازه گیری کاهش جذب در طول موج ماکزیمم متیلن گرین، 613 نانومتر می باشد. دراین روش اختلاف جذب شاهد و نمونه در طول موج 613 نانومتر به عنوان سیگنال تجزیه ای انتخاب شد. اثر پارامترهای مختلف بر روی حساسیت روش مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون در گستره 6/0- 0/20 میکروگرم بر میلی لیتر پریدات خطی است. حد تشخیص روش برابر 0/011 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد. انحراف استاندارد نسبی روش برای شش اندازه گیری تکراری غلظتهای 0/30، 0/50، 1/0، 1/5، 0/4 و 5/5 میکروگرم بر میلی لیتر پریدات به ترتیب برابر 3/37%، 1/98%، 1/01%، 1/34%، 0/5% و 0/55% به دست آمد. اکثر کاتیونها و آنیونها تا 1000 برابر وزنی و یدات تا 200 برابر وزنی نسبت به پریدات هیچگونه مزاحمتی در اندازه گیری پریدات ایجاد نمی کنند. روش ارائه شده برای اندازه گیری پریدات در نمونه های سنتزی و هم چنین اندازه گیری غیر مستقیم گلیسرول در روغن زیتون و اتیلن گلیکول در ضد یخ با موفقیت به کار برده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#متیل رد #تیوسیانات #برمات #سینتیکی #اسپکتروفتومتری #پریدات #متیلن گرین #گلیسرول #اتیلن گلیکول #اسپکتروفتومتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)