پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
زهرا قشقایی [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه یک روش اسپکتروفتومتری سریع، ساده و گزینش پذیر برای اندازه ‏گیری هیدرازین و فنیل هیدرازین پیشنهاد شده است. روش بر اساس واکنش هیدرازین و فنیل هیدرازین باید تولید شده ناشی از یدید و پریدات بوده که ید باقی مانده با متیلن گرین واکنش داده و آن را بی رنگ م ی‏کند. در این روش اختلاف جذب نمونه و شاهد در طول موج 613 نانومتر به عنوان سیگنال تجزیه ‏ای انتخاب شد. تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون در گستره 0/35-0/030 میکروگرم بر میلی لیتر هیدرازین و در گستره 1/1-0/10 میکروگرم بر میلی لیتر فنیل هیدرازین خطی است. حد تشخیص روش در اندازه ‏گیری هیدرازین برابر 0/0279 میکروگرم بر میلی لیتر و در اندازه ‏گیری فنیل هیدرازین برابر 0/0914 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. انحراف استاندارد روش برای 6 اندازه‏ گیری تکراری غلظت‏های 0/050، 0/090، 0/10 و 30/350 میکروگرم بر میلی لیتر هیدرازین به ترتیب 12/5%،7/1%، 6/3% و 3/5% و برای 6 اندازه‏ گیری تکراری غلظت ‏های 0/200، 0/700 و 0/900 میکروگرم بر میلی لیتر فنیل هیدرازین به ترتیب %9/94، %2/67 و %4/13 به دست آمد. قابلیت روش در آنالیز نمونه ‏های آبی با اندازه‏ گیری هیدرازین و فنیل هیدرازین ارزیابی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هیدرازین #فنیل هیدرازین #اسپکتروفتومتری #یدید #پریدات #متیلن گرین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)