پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
ادریس فرهی نژاد [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، ضریب شدت تنش مود I در یک باریکه شامل ترک لبه ای و یک استوانه جدار ضخیم شامل ترک نیم بیضوی یا محیطی کامل از جنس مواد همگن و همسانگرد، تعیین شده است که تحت شوک گرمایی به صورت یک بعدی طبق تئوری های مختلف کوپل و غیرکوپل ترموالاستیسیته قرار دارد. در تئوری های غیرکوپل، معادله هدایت گرمایی در فضای لاپلاس حل شده است. پس از تعیین میدان های دما و تنش در فضای لاپلاس، با استفاده از تبدیل لاپلاس معکوس عددی نتایج به فضای زمان نگاشت شده است. ضریب شدت تنش نیز با استفاده از روش تابع وزنی تعیین شده است. در تئوری های کوپل ترموالاستیسیته، شامل تئوری های لرد-شولمان و چاندراساخاریا-تزو حل معادلات حاکم در استوانه با استفاده از تابع پتانسیل جابه-جایی در فضای لاپلاس به دست آمده است. پس از تعیین توزیع تنش محیطی و محوری در استوانه، ضرایب شدت تنش برای عمق و گوشه های ترک نیم بیضوی و نوک ترک محیطی با استفاده از روش تابع وزنی به دست آمده است. نتایج رفتار متفاوت مدل های غیرفوریه ای با یکدیگر و با مدل فوریه را نشان می دهد. در تئوری های کوپل ترموالاستیسیته به دلیل کوپلینگ مکانیکی-حرارتی معادلات حاکم، سرعت موج نسبت به مدل های غیرکوپل ترموالاستیسیته کمتر است که موجب اختلاف در پیش بینی دما، تنش و درنتیجه ضریب شدت تنش می شود. در نظر گرفتن زمان های آسایش شار گرمایی و گرادیان دما در معادلات حاکم تئوری های تعمیم یافته ترموالاستیسیته، موجب پیش بینی مقادیر بزرگتر دما، تنش و درنتیجه ضریب شدت تنش نسبت به قانون فوریه و تئوری کلاسیک ترموالاستیسیته می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هدایت گرمایی تأخیر فاز دوگانه #هدایت گرمایی هذلولوی #تئوری چاندراساخاریا-تزو #تئوری لرد-شولمان #تئوری گرین-نقدی #تئوری گرین-لیندزی #تبدیل لاپلاس معکوس عددی #استوانه جدارضخیم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)