پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمد کرمی [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، یک محیط اورتوتروپیک محدود تحت شوک گرمایی مورد مطالعه قرار گرفته است. معادلات ترموالاستیسیته دینامیکی کوپل براساس تئوری ترموالاستیسیته گرین-نقدی در نظر گرفته شده، ‍‍همچنین از روش المان محدود توسعه یافته برای گسسته سازی معادلات در فضا و روش ضمنی نیومارک برای انتگرال-گیری زمانی استفاده شده است. از توابع غنی سازی مکانیکی و دمایی برای مدل سازی ترک در روش المان محدود استفاده شده است. ضرایب شدت تنش با استفاده از روش انتگرال برهم کنش محاسبه شده و برای زوایای مختلف الیاف در یک ماده اورتوتروپیک مقایسه شده است. همچنین نتایج برای چند شعاع مختلف انتگرال گیری بررسی شده است. در ادامه توزیع دمای حول نوک ترک که موجب ایجاد آشفتگی در توزیع دما میشود؛ براساس دو تئوری گرین-نقدی نوع IIوIII مقایسه شده اند. ضرایب شدت تنش دو مودIوII برای یک صفحه داری ترک لبه ای برای زوایای مختلف الیاف با مقاله اسدپور و محمدی اعتبار سنجی شده است . که نتایج از دقت خوبی برخوردار است. همچنین ضرایب شدت تنش در دو مود I و II برای یک صفحه دارای یک ترک داخلی صاف برای یک ماده اورتوتروپیک تحت بارگذاری مکانیکی با نتایج مقاله سانچز اعتبار سنجی شد که نتایج از دقت بالایی برخوردار بود. نتایج برای دو ترک لبه ای صاف و داخلی مایل تحت شوک حرارتی یکنواخت برای زوایای مختلف الیاف مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضریب شدت تنش #المان محدود توسعه یافته #تئوری گرین-نقدی #ترموالاستیسیته تعمیم یافته #شوک گرمایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)