پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمد دازی [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]، مسعود مهدی زاده رخی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان ‌نامه، ضرایب شدت تنش و تنش T برای یک ترک عایق در یک محیط ترموالکتریک تحت شوک گرمایی با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته محاسبه شده است. خصوصیات ترموالکتریک صفحه وابسته به دما در نظر گرفته شده است. معادلات غیر‌خطی حاکم ابتدا در حوزه مکان با روش المان محدود توسعه یافته گسسته و سپس با روش نیومارک در قلمرو زمان حل شده‌اند. در چند مثال عددی، اثر شوک گرمایی روی ضریب شدت تنش و تنش T بررسی شده است. ضرایب شدّت تنش در بارگذاری گرمایی-الکتریکی با رسیدن موج تنش به نوک ترک افزایش می یابد. طبق نتایج این تحقیقات، تنش T اثر قابل توجهی روی زاویه شروع ترک دارد. تنش T در ابتدا با شروع در زمان صفر در تغییر مکان ثابت افزایش یافته و سپس با رسیدن به مقدار ماکزیمم در زمان ثابت و متناسب با تغییر مکان روندی کاهشی یافته و در ادامه، تنش T مقدار ثابتی پیدا می‌کند. پارامتر B، در ابتدا در زمان صفر تا مقدار ماکزیمم افزایش یافته و سپس روند کاهشی پیدا می‌کند و بعد از آن متناسب با زمان و شعاع نوک ترک، مقدار ثابتی می‌یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مواد ترموالکتریک #ترک #شوک گرمایی #روش المان محدود توسعه یافته #ضرایب شدت تنش #تنش T

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)