پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
وحید جعفری [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[پدیدآور اصلی]، مسعود مهدی زاده رخی[پدیدآور اصلی]
چکیده: در این پایان نامه یک محیط ایزوتروپیک دارای ترک ساکن تحت شوک حرارتی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق از معادلات ترموالاستیسیته دینامیکی کوپل با در نظر گرفتن تئوری چاندراساخاریا - تیزو استفاده شده است. با بهره گیری از روش المان محدود توسعه یافته، گسسته سازی معادلات در فضای بی بعد انجام شده است. برای محاسبه ضرایب شدت تنش از انتگرال بر هم کنش استفاده شده است. در نهایت چند مثال با استفاده از روش عددی حل شده و توزیع دما ، جابه جایی، تنش در جهت محورهای x و y در امتداد یک لایه همگن بدست آمده است. همچنین ضرایب شدت تنش تحت شوک دمایی بررسی و با تئوری ترموالاستیک کلاسیک مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که سرعت موج دما ، جا به جایی و تنش بر اساس تئوری چاندراساخاریا - تیزو برخلاف تئوری ترموالاستیسیته کلاسیک محدود می باشد. همچنین ماکزیمم مقادیر جابه جایی و تنش بر اساس تئوری چاندراساخاریا - تیزو در فاصله کمتری از دیواره تحت شوک حرارتی اتفاق می افتد ، و بیشینه ضریب شدت تنش مود I و- در بارگذاری های نامتقارن - ضریب شدت تنش مود II بر اساس تئوری ترموالاستیسیته کلاسیک بزرگتر از تئوری چاندراساخاریا - تیزو بوده و زودتر اتفاق می افتد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضریب شدت تنش #المان محدود توسعه یافته #شوک گرمایی #ترموالاستیسیته تعمیم یافته #تئوری چاندراساخاریا- تیزو .
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)