پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
هادی بشیرنژاد دهقان [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]، مسعود مهدی زاده رخی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، رفتار یک ترک ساکن در محیط محدود انتشار- ترموالاستیسیته تعمیم‌یافته تحت شوک گرمایی و غلظت بررسی‌شده است. ترک با استفاده از روش المان محدود توسعه‌یافته مدل‌سازی و ضرایب شدت تنش با بکارگیری روش انتگرال برهم‌کنش استخراج‌شده است. انتشار گرما و غلظت بر اساس تئوری‌های تعمیم‌یافته گرین – نقدی و غیرفیک در نظر گرفته‌شده است. روش المان محدود توسعه‌یافته برای گسسته‌سازی معادلات در فضا و روش ضمنی نیومارک جهت انتگرال‌گیری زمانی مورداستفاده قرارگرفته است. برای بارگذاری‌های مختلف (شوک گرمایی و غلظت)، ضرایب شدت تنش، توزیع دمای نوک ترک و توزیع انتشار نوک ترک مطالعه شده است. همچنین اثر سرعت موج‌ تنش، موج غلظت و موج دما روی ضرایب شدت تنش برای ترک‌های مستقیم و مایل بررسی‌شده است. نتیجه‌ای که از سرعت‌های مختلف می‌توان گرفت این است که برای حالتی که سرعت موج تنش و سرعت موج دما یکسان و بیشتر از سرعت موج غلظت است افزایش ضریب شدت تنش سریع‌تر و بیشتر از حالت‌های دیگر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتشار- ترموالاستیسیته تعمیم‌یافته #ضرایب شدت تنش #روش المان محدود توسعه‌یافته #انتگرال برهم‌کنش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)