پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
کیوان مولوی [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، ضریب شدت تنش برای ترکی در یک ناحیه محدود محاسبه شده‌است که در آن انتقال جرم صورت می‌گیرد. در معادلات حاکم کوپل میدان‌های تغییر شکل و غلظت در نظر گرفته شده‌اند. همچنین انتشار ماده طبق قانونی غیر از قانون فیک انجام می‌شود. معادلات حاکم به روش المان محدود توسعه‌یافته گسسته شده و سپس با روش نیومارک در حوزه زمان حل می‌شود. ضرایب شدت تنش با استفاده از روش انتگرال بر‌هم‌کنش استخراج می‌شود. در این پژوهش، تاثیر زمان آسایش بر توزیع غلظت و ضرایب شدت تنش در معرض شوک غلظتی و همچنین اثر موج‌های تنش و غلظت روی تغییرات زمانی بررسی شده‌است. اثر تعداد المان‌ها و اندازه ناحیه انتگرال‌گیری و مقدار گام زمانی نیز مطالعه شده‌است. در ادامه، تغییرات غلظت در نزدیکی نوک یک ترک مایل به دلیل بازتاب موج غلظت از سطح آن و در نتیجه انحراف موضعی در میدان‌های غلظت و جابجایی به طور مفصل بحث شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الاستیسیته-انتشار #روش اجزای محدود توسعه‌یافته #انتگرال برهم‌کنش #ضرایب شدت تنش #شوک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)