پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حمید رجائی [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش، برای محاسبه ضرایب شدت تنش در محیط مستطیلی که در معرض تنش‌های گرمایی و رطوبتی قرار دارد از روش المان محدود توسعه‌یافته استفاده ‌شده است. در معادلات حاکم هایگرو ترمو الاستیسیته، کوپل دوطرفه میدان‌های دما و رطوبت و ضریب پخش رطوبتی تابع دما در نظر گرفته‌ شده است. برای به دست آوردن ضرایب شدت تنش، روش انتگرال برهم کنش برای بارهای گرمایی/رطوبتی توسعه داده‌شده است. درروش المان محدود توسعه یافته به‌منظور کاهش خطا، از المان‌های مستطیلی هشت گره‌ای ریزشونده، استفاده‌شده است. برای صحت سنجی نتایج عددی، ضریب شدت تنش برای ترک مود I، برای یک باریکه ایزوتروپیک با روش تابع وزنی نیز به‌دست‌آمده است. در حل تحلیلی، ابتدا معادلات هایگرو-ترمو الاستیسیته حاکم غیرکوپل شده‌اند و پس از بی‌بعد سازی، از روش جداسازی متغیرها برای حل آن‌ها استفاده‌شده است. بر اساس نتایج، در ابتدای اعمال بارهای گرمایی ضرایب شدت تنش تا یک مقدار حداکثری مثبت رشد کرده و به شکل ناگهانی تغییر علامت می‌دهند. این تغییر علامت برای بارگذاری‌های رطوبتی به‌تنهایی، مشاهده نخواهد شد. همچنین مقدار بیشینه ضریب شدت تنش، وابسته به زاویه ترک بوده و در مواد ارتوتروپیک به زاویه ناهمسانگردی نیز وابسته می‌باشد. ضریب شدت تنش مود I با افزایش زاویه ترک کاهش و ضریب شدت تنش مود II، افزایش خواهد یافت. کاهش تغییرات ضریب شدت تنش نسبت به تغییر زاویه ناهمسانگردی برای مود I، یکنواخت نبوده و این تغییرات برای مود II، برحسب زاویه می‌تواند افزایش و یا کاهش داشته باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش المان محدود توسعه یافته #انتگرال برهم کنش #ضریب شدت تنش #تنش رطوبتی-گرمایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)