پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
آرمین غلامی [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]، مسعود مهدی زاده رخی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، از روش اجزاء محدود توسعه یافته به منظور محاسبه ضرایب شدت تنش برای یک ترک لبه‌ای ساکن در یک محیط محدود ایزوتروپیک تحت شوک گرمایی استفاده‌شده است. در معادلات حاکم کوپل کامل میدان‌های جابجایی، دما و رطوبت در نظر گرفته‌شده است. قوانین فوریه و فیک به ترتیب برای شار گرما و رطوبت استفاده گردید. برای اعمال اثر دما بر رطوبت از معادله شار سورت استفاده شده‌است. از روش انتگرال برهمکنش برای بارهای گرمایی-رطوبتی به منظور به دست آوردن ضرایب شدت تنش استفاده‌ گردید. معادلات حاکم با استفاده از روش گلرکین گسسته‌سازی شده و سپس با استفاده از روش انتگرال‌گیری نیومارک در قلمرو زمان حل شده‌اند. در چند مثال عددی، اثر شوک حرارتی و رطوبتی روی ضرایب شدت تنش و همچنین توزیع دما و رطوبت نوک ترک بررسی شده‌است. بر اساس نتایج، از ابتدای اعمال بارگذاری تا رسیدن موج تنش به نوک ترک شاهد افزایش ضریب شدت تنش خواهیم بود و در حین عبور این موج تغییرات ضریب شدت تنش کاهش یافته و پس از گذر موج تنش شاهد کاهش سریع ضریب شدت تنش هستیم. همچنین ضریب شدت تنش وابسته به زاویه ترک بوده و هرچه زاویه بیشتر باشد بیشینه مقدار ضریب شدت تنش مود اول کاهش و بیشینه ضریب شدت تنش مود دوم افزایش می‌یاید. مقدار سورت نیز علاوه بر تاثیر بر روند انتشار رطوبت، روی تغییرات زمانی ضریب شدت تنش اثر گذار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تنش‌های هایگروترمال #روش اجزای محدود توسعه یافته #ضرایب شدت تنش #انتگرال برهم‌کنش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)